Výzva na 43. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

17.apr 2013

Zakladatelia a organizátori srdečne vyzývajú slovenské spolky a ustanovizne kultúry, aby svoje tanečné, spevácke súbory a ľudové orchestre prihlásili na 43. FF Tancuj, tancuj…

Festival sa uskutoční 1. júna 2013 v Hložanoch.

Vyplnené prihlášky treba zaslať najneskoršie do 6. mája 2013 na adresu:

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Njegošova 16/II

21 000 Nový Sad (s poznámkou: prihláška na Folklórny festival Tancuj, tancuj…)

alebo mailom na adresu: festivaly@slovackizavod.org.rs

Právo účasti / výstupu na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… majú súbory s nasledujúcimi zložkami: ženská spevácka skupina, dievčenská spevácka skupina, mužská spevácka skupina, chlapčenská spevácka skupina, zmiešaná spevácka skupina, orchester, tanečná skupina.

Ďalšie informácie môžete získať na tel. čísle 064 17 88 699 (Marijan Pavlov, koordinátor 43. FF Tancuj, tancuj…).

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs