Z obecného zhromaždenia v Petrovci: komasácia, komunálie, samozdanenie

13.jún 2018

Z obecného zhromaždenia v Petrovci: komasácia, komunálie, samozdanenie

Hoci do náplne 19. schôdze báčskopetrovského lokálneho parlamentu včera bol zaradený aj bod vzťahujúci sa na realizáciu rozpočtu a konsolidovanú účtovú závierku rozpočtu, predsa mu výborníci Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec venovali menšiu pozornosť, ako trom závažným otázkam: komasácii, komunálnym podnikom obce a vracaniu prostriedkov samozdanenia.

Komasácia

Správy o uskutočnení postupu komasácie pozemkov v Obci B. Petrovec podali a ozrejmili spred komisie pre komasáciu zástupkyňa Anna Krajnovićová pre Maglić a predsedníčka komisie Mária Ďurišová pre Kulpín a Báčsky Petrovec. V Maglići sa postup komasácie začal realizovať v roku 2007 a po jeho skončení v roku 2011 namiesto začiatočných 1612 parcel sa dostalo 388 v mimo stavebnej časti Maglića. Predsedníčka komisie Mária Ďurišová  podotkla, že v Maglići je skončený postup komasácie a formovaný je kataster nehnuteľností.

V Kulpíne a v Petrovci postup komasácie na rozdiel od Maglića ešte stále trvá. V Kulpíne sú realizované všetky zákonom určené postupy a všetky tri etapy komasácie sú zakončené. Riešenia sú podelené vo februári 2015. Podané bolo 15 sťažností majiteľov pozemkov z čoho sú 12 zamietnuté a tri sú v súdnom postupe. Medzitým v zápisnici o vykonanom odbornom dozore katastra sa požaduje, že pre Kulpín musia vynášať dodatočné riešenia, v ktorých sa musia uviesť všetky zaťaženia, aby elaborát komasácie bol prijatý dozorom katastra vyšších inštancií. V starých pozemkových knihách je veľmi mnoho tých zaťažení, ktoré neboli zrušené a preto teraz komisia musí to urobiť podľa pozemkových kníh, až od roku 1945 dodnes.

V Petrovci sú rozhodnutia o komasacii nie vytlačené a teraz sa aj tu budú tie zaťaženia implementovať do nich. Komisia pre komasáciu má preto pred sebou ešte objemnú dodatočnú prácu. Ona sa už organizovala a začala na tom intenzívne pracovať. Uvedené dôvody sú príčinou, že elaborát komasácie v Kulpíne nebol prijatý a to sa týka tiež aj Petrovca.

Komunálne záležitosti a samozdanenie

Veľkú časť zasadnutia ZO venovalo aj komunálnym činnostiam. Ako bolo vysvetlené, ingerencie komunálneho podniku Gloakvalis od januára 2019 preberá  komunálny podnik Progres. Naložila to republiková komunálna inšpekcia. Výborníci diskutovali o tom, prečo a ako k tomu prišlo a čo to bude znamenať pre Hložany. Výborník Ondrej Fekete z Hložian hovoril o skutočnosti prečo Progres nahradí Gloakvalis v Hložanoch a nenahradí komunálny podnik Komunalac v Maglići. Vysvetlenie znelo, že tak naložila republiková inšpektorka, ktorá prehodnotila prácu všetkých komunálnych podnikov z územia obce. Minulý rok podľa jej správy Gloakvalis pracoval s 50 percentným úpadkom v porovnaní s minulými rokmi.

Posúdená bola aj Správa o prinavrátení prostriedkov samozdanenia občanom osád Báčskopetrovskej obci. Ako informoval Vladislav Tárnoci, verejný právny obhajca obce, rozhodnutím vyššieho súdu sa uvádza, že sú požiadavky občanov z územia Miestneho spoločenstva Maglić o prinavrátenie prostriedkov samozdanenia oprávnené. Teda aj týmto občanom sa budú musieť vracať prostriedky samozdanenia, ako aj v iných osadách obce.

Predseda obce Srđan Simić vysvetlil, že je vracanie prostriedkov samozdanenia veľkým obťažením pre obecný rozpočet. Doteraz boli prostriedky vrátené 1457 občanom a z obecnej pokladne je na tieto účely už vyčlené vyše 121 milión din, čiže okolo milión eúr.

Bez väčších výkyvov a diskusií boli schválené aj správy: o realizácii rozpočtu obce v roku 2017, revízii finančných správ a uznesenia o konsolidovanej účtovej závierke rozpočtu obce. Tiež, v rámci zasadnutia boli odvolané doterajšie a vymenované nové školské výbory škôl z územia obce.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs