ZASADALO ZHROMAŽDENIE OBCE B. PETROVEC: Zmena vo vedení Domu zdravia v Petrovci

26.okt 2016

ZASADALO ZHROMAŽDENIE OBCE B. PETROVEC: Zmena vo vedení Domu zdravia v Petrovci

Dnes na 7. zasadnutí Báčskopetrovského lokálneho parlamentu z funkcie riaditeľa Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec odvolali Dr. Jána Ryboviča a za úradujúcu riaditeľku tejto ustanovizne na obdobie pol roka vymenovali Dr. Annu Boldockú-Ilićovú.45petrovec-parlament2

Schválili aj správu o realizácii rozpočtu obce na obdobie január-september 2016 a zmenu rozhodnutia o vymenovaní predsedu a členov Komisie pre komasáciu Obce B. Petrovec v k. o. B. Petrovec. V súvise s komasáciou v Petrovci bolo povedané, že trvá príliš dlho a ani komasácia v Kulpíne je ešte nie zakončená.

45petrovec-parlament1Podľa návrhu Komisie pre administratívno-mandátne otázky ZO schválilo zánik mandátov výborníkom Jánovi Pavlisovi (SPS), Rajkovi Perićovi (SSS) a Tatiane Vujačićovej (SPS). Novozvolenými výborníkmi sa stali: Tatiana Demanová-Javorníková, Gavra Govorčin a Veroslava Sľúková-Cerovská. Začal sa aj postup scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce B. Petrovec, konkrétne prijaté boli ponuky kúpy štyroch bytov v Petrovci a pracovno-podnikateľského priestoru v Kulpíne.

Bod vzťahujúci sa na odvolanie doterajšej Správnej rady PU Včielka, Báčsky Petrovec a vymenovanie jej nového zloženia bol z rokovacieho programu vyradený. Namiesto neho vsunuli bod o vymenovaní Komise pre voľby členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs