Zavádzajú poriadok v predškolskej ustanovizni

14.feb 2013

Na úvod 11. zasadnutia Zhromaždenia obce Alibunár vo štvrtok 7. februára výborníci verifikovali mandát Sergeja Simonovića (DS) namiesto Zlatana Vujinića (DSS), ktorý je zvolený do obecnej rady.

Osobitnú pozornosť výborníkov vyvolal návrh na zmenu Správnej rady Predškolskej ustanovizne Poletarac, ktorá sa, ako bolo počuť, dostala mimo kontroly lokálnej samosprávy. Zástupca predsedu Zhromaždenia obce Predrag Belić napríklad uviedol, že obec na prácu tejto ustanovizne vyčlenila 51 miliónov dinárov, kým rodičia prispeli iba s dvomi miliónmi, no aj napriek tomu obec ako zakladateľ nemohla vplývať na prácu ustanovizne. Poletarcu sa o. i. zazlieva, že sa vo voľbe nezúčastnili všetky prostredia, v ktorých pôsobia oddelenia škôlky, že pracovný čas nebol primeraný potrebám rodičov, ktorí často museli odísť z práce, aby si prišli po dieťa… K tomu poznámky na prácu tejto ustanovizne mala aj pokrajinská osvetová inšpekcia a od patričných orgánov sa očakáva, že zistia skutočný stav. Správna rada má deväť členov, po traja z radov zamestnancov, rodičov a predstaviteľov lokálnej samosprávy.

Členkou Výboru pre rodovú rovnosť sa stala aj výborníčka SNS Zuzana Đukićová

Výborníci z funkcie uvoľnili doterajšieho riaditeľa Strediska pre sociálnu prácu 1. marca Dragana Đunisića, pričom konštatovali, že sa pod jeho vedením Stredisko zaradilo medzi najhoršie v Srbsku. K ilustrácii odznel údaj, že sa takmer kompletná pomoc sociálne ohrozeným osobám rozdeľovala prostredníctvom služby predsedu obce. Na takto vyplatenú pomoc obec však musela zaplatiť dva milióny dinárov príspevkov, čomu sa dalo vyhnúť, keby pomoc vyplácali prostredníctvom Strediska pre sociálnu prácu. Za úradujúceho riaditeľa strediska je zvolený právnik Zoran Prebiračević (SNS).

V pokračovaní výborníci schválili rozhodnutie o začiatku konkurzného konania vo Verejnom podniku Turist, v ktorom sa vraj tiež robilo mimo rozhodnutí zakladateľa, resp. lokálnej samosprávy. Schválili aj rozhodnutie o rodičovskom príplatku na prvé dieťa, podľa ktorého rodičom patrí jednorazová pomoc v sume 39 000 dinárov. V prípade, že prvorodeniatka sú dvojičky, obe deti dostanú túto pomoc. Výborníci ďalej vymenovali radu pre vzdelávanie a komisiu pre rodovú rovnosť a dali súhlas k štatútu Strediska pre kultúru Obce Alibunár, čo vlastne znamená znovuzaloženie ustanovizne, ktorá prestala pôsobiť v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Na zasadnutí odznela aj informácia, že po dlhšom čase sa vykoná súpis obecného majetku, čiže podnikateľského priestoru, z nájmu ktorého možno prispieť do obecnej pokladnice. V rozprave o vrátení obci 618 hektárov stavebného pozemku medzi Alibunárom a Ban. Karlovcom uviedli, že tento pozemok pred šiestimi rokmi vtedajšie obecné vedenie prenajalo belehradskej spoločnosti Interspid s cieľom výstavby strediska bezpečnej jazdy a turistického komplexu. Vtedy projekt zhodnotili ako mimoriadne významný, ktorý obec vymaní zo skupiny nevyvinutých prostredí. Dnes sa však podmienky, za akých bol pozemok prenajatý, hodnotia ako veľmi neprajné, takže obec zrušila zmluvu o nájme a začala konanie za prinavrátenie pozemku obci, resp. za jeho vyradenie z konkurznej masy, keďže v Interspide sa medzičasom začalo konkurzné konanie, aby sa nestalo, že pozemok dostanú iní veritelia tejto belehradskej spoločnosti.

vlh

foto: www.alibunar.org.rs

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs