Zhrbený chrbát je zohnutý alebo pohnutý?

15.jún 2015

Zhrbený chrbát je zohnutý alebo pohnutý?

Na prvý pohľad rovnoznačné prídavné mená pohnutýzohnutý sa predsa len významovo rozlišujú. Prídavné meno pohnutý je knižné a použijeme ho v prípade, keď chceme vyjadriť náš citový stav; jeho významy sú: – dojatý, vzrušený, napríklad hovoriť pohnutým hlasom; – rušný, nepokojný: mal pohnutý život; v krajine sú pohnuté udalosti…

Ako vidno z uvedených významov, chrbát sotva bude pohnutý! Tak medzi takmer rovnako znejúcimi prídavnými menami v tomto prípade si treba zvoliť prídavné meno zohnutý. Toto prídavné meno je odvodené zo slovesa zohnúť. A čo všetko možno zohnúť? Okrem tých bežných významov: zohnúť nohu v kolene, zohnúť drôt, zohnúť sa k zemi, zohnúť sa po kameň… zohýname aj hlavu, či skláňame; zohnúť možno aj šiju pred niekým, či ponížiť sa. Synonymum prídavného mena zohnutý je zhrbený: ohnutý v chrbte; zhrbený starec; zhrbene kráčať, sedieť… A toto prídavné meno je odvodené od slovesa zhrbiť (sa), ktorému prináležia synonymá zohnúť, ohnúť, skriviť (chrbát): robota ho zhrbila; zhrbiť sa nad robotou, zhrbiť sa vo dverách.

Sloveso, ktorého koreň je rovnaký so spomenutým zohnúť, je uhnúť; významový rozdiel sa vyjadruje predponou. Uhnúť (sa) má tieto významy: – uvoľniť cestu, vyhnúť sa, odstúpiť (sa), ustúpiť: uhnúť (sa) z cesty; uhol sa, aby nezavadzal; – vyhnúť sa, obyčajne napadnutiu, výpadu: uhnúť sa útočníkovi, uhnúť pred úderom; ktosi sa naňho zahnal, preto sa uhol; – malým pohybom zmeniť polohu: uhnúť plecom – myknúť. Rád si uhne sa povie o človeku, ktorý si rád vypije.

  Anna Horvátová

 

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs