Zmenou ústavy k stabilite štátu

20.feb 2014

Zmenou ústavy k stabilite štátu

08verejnaZ VEREJNEJ ROZPRAVY V ZHROMAŽDENÍ APV

„Nevyhnutná je zmena Ústavy Srbska a vypísanie mimoriadnych parlamentných volieb a konštituovanie novej vlády v prvom štvrťroku 2014 je ideálnou príležitosťou, aby sa formovalo zákonodarné teleso, ktoré po konštituovaní zorganizuje verejnú rozpravu o reforme súčasnej ústavy,“ poznamenal Vladimir Džamić, zástupca predsedu Výskumného fóra európskeho hnutia v Srbsku, ktoré vo štvrtok 13. februára v Zhromaždení AP Vojvodiny zorganizovalo verejnú rozpravu. Na tému Aká ústava je potrebná Srbsku? hovorili, okrem V. Džamića, predseda pokrajinského Zhromaždenia István Pásztor, docent na Právnickej fakulte Univerzity v Novom Sade Svetozar Čiplić, poslankyňa Demokratickej strany v Zhromaždení Srbska Teodora Vlahović a predstaviteľka Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny Mirjana Jovanović-Tomić.

„Proces vyjednávania s Európskou úniou by sa mal skončiť do r. 2018, ale to nebude možné, pokým sa nezmenia niektoré časti ústavy, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na voľbu sudcovintegračnú klauzulu, ktorá nejestvuje. Práve integračná klauzula by umožnila priame aplikovanie práva Európskej únie na teritóriu Srbska,“ poznamenal V. Džamić a doložil, že na nevyhnutnosť zmeniť ústavu neraz poukázala aj Európska rada, najmä na jej nedôslednosť a nevyhnutnosť zladiť ju s európskymi štandardmi. Pripomenul, že záväzok zmeniť ústavu neobišiel ani naše susedné krajiny. Slovinsko pred vstupom do únie dvakrát menilo ústavu, Chorvátsko raz a zmeny ústavy chystá aj Čierna Hora. Podľa neho kapitoly 23 a 24, ktoré sa týkajú súdnictva a základných práv, nebudú uzavreté, pokým sa nezmení ústavný rámec.

Podľa Svetozara Čiplića jestvujú dva kľúčové problémy. „Prvým problémom je nedoriešená decentralizácia. Štát musí mať na celom svojom teritóriu autonómne pokrajiny, čo by mu zabezpečilo stabilitu, a druhým problémom je stabilita politického systému,“ povedal.

V príhovore predseda pokrajinského Zhromaždenia István Pázstor poznamenal, že by sa nemali obviňovať tí, ktorí pracujú na tom, aby sa začalo so zmenou ústavy. Ako povedal, všetky politické strany, okrem jednej (Demokratická strana Srbska, pozn. aut.), podporujú zmenu ústavy a vedomé sú, že Srbsko v procese európskych integrácií v jednom momente bude musieť zmeniť ústavu.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs