Misijné služby Božie v Kysáči

3.sep 2017

Misijné služby Božie v Kysáči

Dnes v kysáčskom kostole boli Misijné služby Božie báčskeho seniorátu. Po ich ukončení vedľa evanjelického a. v. chrámu Božieho zasadili strom na pamiatku reformácie.

Misijné slávnosti báčskeho seniorátu v Kysáči boli tak z príležitosti päťstého výročia reformácie ako i 230. výročia založenia cirkevného zboru v tejto dedine.

Prítomných v chráme Božom privítal senior báčsky a farár selenčský Vladimír Valent, ktorý mal i osobitný príhovor pred koncom služieb Božích. Pozdravné slová prítomným povedal miestny kňaz Ondrej Marčok.

Kázeň Božieho slova s modlitbou predniesol a apoštolské požehnanie udelil farár cirkevného zboru v Pivnici Ján Zahorec. Biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Samuel Vrbovský tiež mal primeraný príhovor a záverom služieb Božích vykonal Áronovské požehnanie. V službách Božích brali účasť i prítomné farárky Marta Dolinská, Viera Bathoryová a Jasmina Kotasová-Medveďová a farári Vladimír Grňa, Jaroslav Kopčok a Jaroslav Javorník.

Vystúpili spevokol a mládež

Veriaci z evanjelických cirkevných zborov v Báčke, ktorí naplnili kysáčsky kostol mali z takýchto služieb opravdivý duchovný zážitok. Prispeli k tomu i vystúpenia spevokolu a mládeže domáceho zboru pod vedením Dariny Marčokovej, farárky, ktorá mala na starosti i kantorskú službu.

Po ukončení služieb v chráme strom reformácie zasadili biskup Vrbovský, senior Valent a farár Marčok. Odznel pritom i príležitostný spev a primerané slová.

Ináč stromy reformácie vo Wittenbergu by mali zasadiť všetky cirkvi pôsobiace v rámci Luteránskeho zväzu. S cieľom zachovania pamiatky na výročie od uverejnenia téz teológa Martina Luthera vo Wittenbergu pribudol aj strom reformácie vedľa ev. kostola v Kysáči.

Po absolvovaní služieb Božích a výsadby stromu reformácie kysáčski cirkevníci sa so svojimi hosťami pobavili pri občerstvení. Akiste si všetci účastníci na Misijný deň budú trvale spomínať.

 

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs