16 členov NRSNM absolvovalo 16. schôdzu

3.sep 2017

16 členov NRSNM absolvovalo 16. schôdzu

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny konečne absolvovala 16. schôdzu. Včera v zasadačke Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec sa jej z celkove 29 členov zúčastnilo 16. Rada absolvovala rokovací program, ku ktorému sa pre nedostatok kvóra jej členovia nedostali 1. júla v Lugu.

Na včerajšej schôdzi prítomní jednohlasne schválili dohodu o riešení sporných otázok k zmluve týkajúcej sa spravovania Pamätným domom Martina Jonáša v Kovačici. Zmluvu podpísali v októbri 2013 avšak, ako povedala predsedníčka rady Anna Tomanová Makanová, situácia v objekte, ktorého majiteľom je NRSNM, je katastrofálna. Je vraj dobre, že zatiaľ zo zhruba 7000 predmetov nič nezmizlo. Dodala ale, že pri vlámaní, ktoré skonštatovala aj polícia, zlodeji odniesli príslušenstvo z toaletu.

Zmeny a doplnky štatútov

Zmeny a doplnky k štatútu Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu ozrejmil jej riaditeľ Samuel Žiak. Rada ich, rovnako i ďalšie predložené materiály, schválila jednohlasne. Prijatými zmenami sa určuje, že riaditeľa ustanovizne ako i šéfredaktora týždenníka Hlas ľudu volí a odvoláva správna rada NVU Hlas ľudu (doteraz to robila NRSNM). Taktiež sa regulujú vydavateľské práva NVU Hlas ľudu nad časopisom pre deti Zornička. Osobitným protokolom sa upravujú vzťahy medzi touto ustanovizňou a Slovenským vydavateľským centrom. Riaditeľ SVC a člen NRSNM Vladimír Valentík protokol zatiaľ nepodpísal a na schôdzi nebol.

Zmeny a doplnky štatútu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov odôvodnila predsedníčka správnej rady tejto inštitúcie Jarmila Hodoličová. V tejto súvislosti uzavreli, že osobitná komisia vypracuje pravidlá o cene ÚKVS. Schválili rozhodnutie o zmene finančného plánu a programu práce ústavu na rok 2017. Cieľom je predovšetkým transparentnejšie a primeranejšie usmerňovanie finančných prostriedkov. V tomto kontexte Hodoličová prízvukovala potrebu po lepšej spolupráci medzi ÚKVS, NRSNM a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Prítomní prijali i správu o činnosti a finančnú správu Múzea vojvodinských Slovákov za rok 2016. Zelenú dali aj plánu a programu respektíve finančnému plánu MVS, ktoré, podobne ako Slovenské vojvodinské divadlo, pracuje v sťažených podmienkach, následne enormne zníženého prísunu finančných prostriedkov. Uzhodli sa, že NRSNM bude iniciovať rozhovor s predákmi obce Báčsky Petrovec zacielený na spoločné riešenie problému.

Členovia NRSNM poskytli podporné stanovisko aj k sade požiadavok, ktoré predtým prerokovali výbor pre vzdelávanie ako i výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Pri poldruha hodinovej diskusii znovu a zase vyplávala na povrch neutešená situácia týkajúca sa výučby slovenského jazkya s prvkami národnej kultúry. Skonštatovali, že na tomto pláne dochádza k zmenšeniu získaných práv. Uzhodli sa s návrhom, aby aj o tomto probléme opäť upovedomili kompetentné štátne orgány.

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs