BAČSKOPETROVSKÝ LOKÁLNY PARLAMENT: Schválil rozpočet na rok 2017

29.dec 2016

BAČSKOPETROVSKÝ LOKÁLNY PARLAMENT: Schválil rozpočet na rok 2017

Na poslednom tohtoročnom zasadnutí Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré bolo včera, najviac času výborníci venovali diskusii o návrhu obecného rozpočtu na idúci rok. Výborník Spasoje Prodanov podal šesť amendementov na návrh rozpočtu, ale ani jeden z nich nebol schválený. Predtým však podávateľ amandementov nedostal možnosť opodstatniť ich.02-2017-lokalny1

Boško Bogunović, obecný náčelník pre financie, vyzdvihol tri charakteristiky nového rozpočtu: aby zabezpečil normálne fungovanie ustanovizní a inštitúcií, ktoré sa financujú z rozpočtu obce, aby bol rozvojový pre celú obec a aby sa vyplatili záväzky voči občanom, ktorí si žiadali vrátiť prostriedky samozdanenia.

Výborník Miroslav Čeman, ktorý je zároveň predsedom Rady MS Kulpín zasa prízvukoval, že naplánované 100-tisíc dinárov na bežné trovy každého z miestnych spoločenstiev obce je naozaj veľmi maličká suma. Spasoje Prodanov poukázal na skutočnosť, že nieto peniazena investície a tú otázku treba doriešiť, aby sa mohli žiadať prostriedky z vyšších úrovní moci. Súhrnne je naplánované 560 miliónov z vyšších transferov. Ani predajom obecných nehnuteľností sa nezíska nadostač prostriedkov na vyplatenie samozdanenia. Keď ide o zamestnávanie uviedol údaj, že do obce je zamestnané sedem ďalších ľudí v situácii, keď je zamestnávanie nie dovolené.

Pavel Marčok nový rozpočet ocharakterizoval, že je na 90 percent ako ten predošlý. Podpredseda obce Ján Brna navrhol, aby sa otázke samozdanenia venoval osobitný bod na jednom z nasledovných zhromaždení. O samozdanení sa vyjadril kladne, lebo z tých prostriedkov bolo mnoho urobené. Radomir Zotović, člen Obecnej rady obce B. Petrovec v diskusii spomenul, že sa uvažuje aj o možnosti výstavby Strediska pre sociálnu prácu v Petrovci.02-2017lokalny2

Predseda obce Srđan Simić poukázal, že idúci rok najviac investícií bude v Petrovci a v Kulpíne. Ak sa podarí realizovať 20-30 percent naplánovaných investícií, bude to celkom v poriadku. Podľa jeho mienky rozpočet na idúci rok je reálne vypracovaný rozpočet. Po vyše dvojhodinovej rozprave schválili rozpočet na rok 2017.

V diskusii o Kádrovom pláne Obecnej správy a Právneho zastupiteľstva Obce B. Petrovec na rok 2017 náčelníčka Milina Labáthová vysvetlila, že majú 6 zmluvne angažovaných robotníkov na určitú dobu, ktorí pracujú ako výpomoc na predmetoch ozákonenia v oblasti stavebníctva. Dvaja robotnící boli presunutí z Direkcie, tiež do Obecnej správy a jeden robotník je zamestnaný na určitú dobu v Kancelárii pre lokálny ekonomický rozvoj. Podľa slov P. Marčoka títo robotníci nebudu financovaní z prostriedkov obce, ale z prostriedkov občanov. Kádrový plán Obecnej správy výborníci takisto schválili.              

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs