Balkánska výskumná sieť (BIRN)

7.aug 2013

32birnilustr_jpgBalkánska výskumná sieť (BIRN) pravidelne hodnotí činnosť vlády cez prizmu reforiem a verejných politík v štyroch segmentoch, ktoré občania považujú za rozhodujúce pre ich osobnú a spoločenskú prosperitu: hospodárstvo, boj proti korupcii, zdravotníctvo a osvetu. Základné hodnotenie k prvému výročiu vlády je, že táto za rok dosiahla obmedzené účinky pri plnení predvolebných sľubov občanom. Spôsobené je to tým, že sa tieto sľuby pomalšie realizovali než bola dynamika, ktorú politickí aktéri plánovali a občania očakávali. Najdôležitejším dokumentom prijatým vládou a schváleným parlamentom v oblasti boja proti korupcii je stratégia tohto boja, kým zo štyroch pozorovaných oblastí najskromnejší pokrok bol v rezorte osvety. Skromné sú i hospodárske výsledky, kým sa v zdravotníctve treba serióznejšie angažovať na nastolení protikorupčných opatrení a praktík, zviditeľnení verejného obstarávania a širšej prístupnosti zdravotnej ochrany, uvádza sa v správe BIRN zverejnenej na rozhraní júla a augusta. Na ilustračnej snímke: Ráznejší pokrok je priam nepredstaviteľný bez rozsiahlejšej priamej výroby.

                                                                                            O. F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs