Bez veľkých investícií to nepôjde

27.mar 2014

Bez veľkých investícií to nepôjde

 

Ministerka prof. Dr. Zorana Mihajlovićová

Ministerka prof. Dr. Zorana Mihajlovićová

Udržateľný rozvoj, klimatické zmeny, recyklácia, biodiverzita, prírodné zdroje, energetická účinnosť… Environmentálnych európskych záväzkov pred nami je habadej, takže na zdolanie všetkých ťažko vystačí približne percento hrubého domáceho dôchodku, koľko sme v uplynulých rokoch vyčleňovali na ochranu životného prostredia. Vedomá si je toho i ministerka energetiky, rozvoja a ochrany životného prostredia Zorana Mihajlovićová: už v prvých vetách otváracieho prejavu na 4. Medzinárodnom veľtrhu ekológie Eco Expo 20. marca podotkla, že Srbsko v budúcom desaťročí do oblasti životného prostredia vloží  približne desať  miliárd eur. Najviac do vodného hospodárstva: riadenia vôd, zásobovania vodou, čistenia odpadových vôd, sanácie priemyselných znečistení, účinného riadenia odpadov. Mnohé projekty sú už schystané, iné sú vo fáze prípravy. Vo všetkom zrejme nevystane pomoc Európskej únie, ktorá nám i počas uplynulého desaťročia každé štvrté euro celkovej sumy pomoci poskytovala práve na ekologické účely.

Obrovské prostriedky netreba chápať ako náklady, ale predovšetkým ako možnosť dostať sa k novým pracovným príležitostiam, zarobiť, zvýšiť konkurencieschopnosť nášho hospodárstva a zmenšiť regionálne rozdiely –  vyzdvihuje ministerka Mihajlovićová.

Zo slávnostného otvorenia ekologického veľtrhu

Zo slávnostného otvorenia ekologického veľtrhu

Inými slovami, ak sme doteraz najčastejšie len uvažovali ekologicky, teraz nám v prvom rade treba tak i konať. Vyžaduje si to aj situácia u nás, tiež celkové európske intencie prechodu na zelené hospodárstvo, ktoré je jedným z najdôležitejších strategických cieľov únie.

V duchu toho hlavnou tematickou náplňou uplynulého Eco Expa bol samit o perspektívach zelenej ekonomiky pozostávajúci zo štyroch častí. Prvá bola o životnom prostredí v kontexte skúšok eurointegrácie, druhá sa vzťahovala na udržateľný rozvoj a prírodné zdroje, tretia sa upriamila na energetickú účinnosť, kým sa štvrtá týkala obnoviteľných zdrojov energie ako nášho potenciálu a nemalej šance environmentálne rýchlejšie postupovať vpred. Jedným zo zásadných cieľov všetkých opatrení je prispieť k tomu, aby spenie k lepšiemu životu prostredníctvom hospodárskeho rastu neohrozilo rozvoj budúcich generácií. Kapitola 27 – politika životného prostredia a vnútorný trh EÚ –  prístupového procesu je veľmi  náročná a nákladná, sú v nej mnohé zložité ekologické témy a oblasti. Preto všetky kroky v smere naplnenia jej nárokov a obsahov vzťahujúce sa na rast povedomia o význame nášho okolia, všetky školenia, veľtrhy, panely, akcie, opatrenia, návrhy, projekty treba chápať ako nemalý prínos k budovaniu  lepšej environmentálnej budúcnosti, tak našej, ako i európskej.

Oto Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs