Ďalšia brožúrka k stretnutiu učiteľov

12.aug 2013

Dlhší rad rokov k stretnutiu slovenských dolnozemských učiteľov počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci sa chystá a prezentuje i publikácia venovaná tomuto podujatiu. Takže aj po uplynutí SNS zostáva ako jedna z trvalých hodnôt a dokumentom doby.

33UcitelVýnimkou neboli ani tohtoročné SNS a na nich i zraz učiteľov. A nevystala ani brožúrka pomenovaná Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2013, s podtitulkom 52. Slovenské národné slávnosti. Publikáciu zostavila predsedníčka Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku Anna Medveďová, ktorá sa potenciálnym čitateľom prihovára i svojráznym úvodníkom. Na ďalších stranách je uvedený program stretnutia učiteľov a zoznam odmenených pedagógov. Kysáčska základná škola si v tomto roku pripomína 240. výročie od založenia a k jubileu je ladený aj text Anny Legíňovej. Ďalej listujeme publikáciu a v nej nachádzame aj portréty učiteľov Michala Gombára a Mr. Samuela Dubovského s úryvkom z jeho memoárov. Dr. Anna Makišová sa zamerala na 170. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny, kým Mária Andrášiková príspevok ladila k nedožitým 150. narodeninám Jána Čajaka a Dr. Jarmila Hodoličová na Čajakovu tvorbu pre deti.

Od roku 2012 sa udeľuje Cena Samuela Tešedíka ako ocenenie za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národného školstva v zahraničí. Preto v publikácii časť venovaná tomuto počinu začína heslom Mgr. Edity Pečeňovej o Samuelovi Tešedíkovi mladšom. Ivan Miroslav Ambruš píše o význame Ceny S. Tešedíka pre vzdelávanie v materčine na Dolnej zemi. V pokračovaní si možno prečítať aj štatút tejto ceny a text o jej prvých laureátoch: Viere Boldockej zo Srbska, Rudolfovi Jarošovi z Rumunska, Mgr. Anite Murgašovej zo Slovenskej republiky a Zuzane Medvegyovej z Maďarska.

Publikáciu na 32 stranách vydala Matica slovenská v Srbsku v edícii Identita a v náklade 500 výtlačkov ju vytlačila tlačiareň Pol z Hložian.

J. Čiep 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs