Konštitučné zasadnutie Rady MS Báčsky Petrovec: Ryboviča za richtára

28.dec 2013

Konštitučné zasadnutie Rady MS Báčsky Petrovec: Ryboviča za richtára

Nové vedenie v Petrovci – vpravo predseda RMS Ján Rybovič a vľavo podpredseda Ján Lačok

Nové vedenie v Petrovci – vpravo predseda RMS Ján Rybovič a vľavo podpredseda Ján Lačok

V pondelok 23. decembra 2013 uplynula zákonná lehota po zverejnení výsledkov volieb členov do Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec. Práve v tento večer sa konalo i konštitučné zasadnutie RMS BP. Predsedom rady, teda petrovským richtárom, sa stal lekár Ján Rybovič (1968), riaditeľ Domu zdravia Báčsky Petrovec, 7. v poradí podľa získaných hlasov.  Zástupcom predsedu sa stal Ján Lačok (1969), hostinský, ktorý na posledných voľbách do RMS získal najväčší počet hlasov voličov, ktorí vo veľmi malej miere účinkovali na voľbách – iba 11, 21 %.

Podľa rokovacieho programu najprv posúdili Správu o uskutočnených voľbách na členov RMS. Okrem iného, komisia konštatovala aj nedopatrenia nielen pri jednotlivých voličoch, ale aj pri kandidátoch za členov Jána Hansmana a Ondreja Bovdiša, ktorí riadne odovzdali požadované tlačivá pre prihlášku, ale napokon pri voľbách nemohli hlasovať, lebo sa nenachádzali vo výpise z voličského zoznamu, na čo komisia pripomienkovala aj v republikových orgánoch. Tiež, ako v mene volebnej komisie prezentoval Svetoslav Majera, ani všetci občania sa nedodržiavajú zákonných predpisov a načas neprihlasujú zmenu bydliska, takže prichádza k situácii, že ich v zoznamoch v uliciach, kde bývajú nemožno nájsť. Osobitnou rozprávkou je transkripcia našich mien a priezvisk, ktoré po konverzii do srbskej cyriliky a potom zase do latinky, tiež zostanú skomolené.

Po vykonaní verifikácie mandátov členov Rady MS za prítomnosti 14 zo zvolených 15 členov miestnej samosprávy, sa pristúpilo ku konštituovaniu RMS a voľbe jej vedenia – predsedu a zástupcu predsedu. Na post predsedu boli navrhnutí Ján Rybovič, Dr. Vladimír Sýkora, Daniel Spevák, z ktorých sa iba Rybovič prijal kandidatúry. Na miesto zástupcu predsedu noví členovia RMS navrhli Jána Lačoka, Katarínu Arňašovú a Pavla Marčoka. Kandidatúru okrem Lačoka navrhnutí odmietli. Takže pri ustálení listiny zostali iba dve mená, po jedno na predsedu a jeho zástupcu a po tajnom hlasovaní títo kandidáti získali jednoznačnú dôveru. Obaja novozvolení čelní ľudia RMS BP sa za dôveru zavďačili a nový richtár inicioval zmenu platných dokumentov riadiacich prácu rady, aby naďalej mohli byť dvaja podpredsedovia rady. Na záver zasadnutia sa zavďačili aj doterajšiemu predsedovi rady Jánovi Brnovi, ktorý prvé zasadnutie i zvolal a po voľbu nového vedenia aj viedol. Nakoniec bolo počuť i návrh, aby sa do budúcna na zasadnutie RMS povolávali aj všetci výborníci v obecnom zhromaždení z Petrovca.

Jaroslav Čiep

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs