Kreatívny učiteľ v IKT prostredí

30.nov 2019

Kreatívny učiteľ v IKT prostredí

Dňa 28. novembra v Základnej škole Jozefa Marčoka-Dragutina v Hložanoch prebiehal seminár pod názvom Kreatívny učiteľ v IKT prostredí.

Prítomným na seminári sa prihovoril aj predseda Výboru pre vzdelávanie Janko Kolárik

Informačno-komunikačné technológie prenikli v plnej miere do vyučovacieho procesu. Diktuje to proste doba a rozvoj digitálnej technológie. Vzhliadli to aj pracovníci Pedagogického ústavu Vojvodiny a našej Národnostnej rady, čoho dôkazom je už 4. seminár zameraný na túto oblasť. Zúčastnili sa ho vo veľkej väčšine učitelia báčskych škôl, ale i z banátskych a sriemskych.

Koordinátorka Výboru pre vzdelávanie S. Zolňanová v prednáške

Pozdravné slovo patrilo zástupcovi riaditeľa Pedagogického ústavu Vojvodiny Slobodanovi Borđoškému. Za ním sa slova ujala koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová.

Slávnostné otvorenie pripadlo predsedníčky NRSNM Libuške Lakatošovej, ktorá vyzdvihla význam IKT, tak pre percipientov, teda deti, ako i pre učiteľov, keďže žijeme v zdigitalizovanom a pretechnizovanom prostredí.

Prítomní si pozorne vypočuli prednášky

Už potom sa pristúpilo k prednáškovej časti, kde boli účastíci: Silvija Ilićová, Csongor Kassai, príklady dobrej praxe uvádzali S. Zolňanová, Darina Poliaková, Tatiana Brezinová, Svetlana Kocićová, Anna Hrková a Vlado Šimek. Pútavú prednášku mala pani Zolňanová, ktorá prezentovala nový šlabikár pre prvákov a jeho výhody vo vzdelávaní.

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs