Báčsky Petrovec: 32. zasadnutie zhromaždenia obce V

30.nov 2019

Báčsky Petrovec: 32. zasadnutie zhromaždenia obce  V

Včera v predvečerných hodinách výborníci báčskopetrovského lokálneho parlamentu spracovali trinásť bodov rokovacieho programu. Dôraz dali na realizáciu rozpočtu obce za prvých deväť mesiacov pomaly sa končiaceho roka a tiež aj na druhý opravný rozpočet obce na rok 2019.

Rokovací program bol doplnený bodom vzťahujúcim sa na dopis z republikovej volebnej komisie, aby zhromaždenie zaslalo mená, čiže zloženie volebnej komisie obce na nastávajúce lokálne voľby. Komisia, ako oboznámil predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Ján Šuľan, bude pozostávať z 12. členov a tiež toľko náhradníkov. Predsedom komisie bude dipl. právnik Dušan Rašeta a tajomníkom komisie dipl. právnik Rastislav Labáth. .

Návrh, ktorý predseda Šuľan do rokovania nezaradil predsa zdôvodnil výborník Miroslav Čemen. Vzťahoval sa na náplň 100. zasadnutia Obecnej rady obce B. Petrovec, kde bolo schválené rozhodnutie, aby prvým nakladateľom budovy v centre Kulpína, ktorá roky čaká na dokončenie rekonštrukcie, bola obec a druhým nakladateľom Miestne spoločenstvo Kulpín, pokiaľ obec dáva budovu na nakladanie ako prvému nakladateľovi podniku VKP Progres.

Výborník a predseda Rady Miestneho spoločenstva Kulpín M. Čeman vysvetlil, že občania Kulpína o tomto rozhodnutí neboli vôbec oboznámení, čo je podľa jeho slov vôbec nie v poriadku. Predseda Šuľan návrh M. Čemana nezaradil do rokovacieho programu, lebo ako vysvetlil bol podanný dva a nie tri dni pred zasadnutím zhromaždenia obce. V súlade so štatútom obce bod bude zaradený do nasledovného decembrového zasadnutia lokálneho parlamentu, keď sa pripraví potrebný materiál.

Keď ide o realizáciu rozpočtu za prvých deväť mesiacov v roku 2019 materiál bol pripravený na sto strán, ale výborníkom doručený v elektronickej forme. Výborníci a to predovšetkým z radov opozičných politických strán mali námietky, že je ťažko debatovať o niečom, čo je nie viditeľné aspoň na videobime, aby sa vedelo o čom sa rokuje. Na to predseda Šuľan odpovedal, že si výborníci mali naštudovať materiál doma alebo si ho pozrieť v tlačenej forme u tajomníka ZO. Dokonca ako zopakoval, sami schválili rozhodnutie, že sa materiál bude výborníkom dodávať v elektronickej forme. Výborníčka Dragica Pejkovićová pochválila realizáciu rozpočtu, ktorý bol pozitívny a dobre rozpracovaný.

Po dlhšej diskusii o jednotlivých položkách predseda obce Srđan Simić odpovedal na otázky výborníkov a na ich námietku predstavil novú náčelníčku pre financie a to je Milena Nišićová z Magliću, ktorá nastúpila namiesto doterajšej náčelníčky Anny Vrbovskej. Aj pri tejto príležitosti predseda hovoril o vyčleňovaní prostriedkov na vyplácanie dlhov občanom za bezprávne schválené samozdanenie ako aj o projektoch, ktoré sa majú realizovať v budúcnosti.

Aj realizácia rozpočtu aj druhá oprava rozpočtu boli schválené.

V pokračovaní schválil parlament uznesenie o určovaní zón na území obce Petrovec a novelizáciu uznesenia o poskytovaní služieb sociálnej ochrany a právach v oblasti sociálnej ochrany v obci a uznesenie o prevode práv verejného vlastníctva Republiky Srbsko k stavebnému pozemku v prospech verejného vlastníctva obce Petrovec.

Bez diskusie boli schválené správy  o realizácii ročných plánov práce za školský rok 2018/2019 a plány práce na pracovný rok 2019/2020 všetkých štyroch základných škôl z územia obce, tiež gymnázia a škôlky.

Nasledovné zasadnutie ZO BP predseda Šuľan zahlásil na 20. decembra.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs