Limity vlastne nie sú

29.júl 2013

SRBSKO-SLOVENSKÉ HOSPODÁRSKE VZŤAHY (4)

Osobitný dôraz v bilaterálnej srbsko-slovenskej ekonomickej spolupráci sa v posledných rokoch zvlášť kladie na oblasť energetiky. Je skutočne dobrá základňa na to, založená na dohodách z roku 2009 a 2011, ktorými sa definovali nielen formy spolupráce, ale aj konkrétne spoločné projekty. Obidve strany súhlasia s tým, aby ich budúce skutky v tejto oblasti neboli limitované iba týmito projektmi.

V Belehrade vyjadrili spokojnosť, že na základe týchto dohôd došlo k spolupráci medzi JP Srbijagas Nový Sad a konzorciom EUROFRAME, a. s. Skalica, týkajúcej sa projektu výstavby distribučného plynovodu Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Novi Pazar – Tutin, ktorej výsledkom je podpísanie zmluvy o realizácii daného projektu medzi dvoma uvedenými spoločnosťami. Obidve strany súhlasili, aby sa opäť aktivizovala činnosť vytvorenej spoločnej srbsko-slovenskej pracovnej skupiny pre spoluprácu pri realizácii projektov z oblasti energetiky a baníctva v súlade s Osobitnou dohodou o spolupráci medzi Ministerstvom baníctva a energetiky Srbska s Ministerstvom hospodárstva Slovenska. Zaktualizovali aj zoznam členov pracovnej skupiny a súhlasili, aby sa ich nasledujúce stretnutie konalo v júli v Bratislave.

V Protokole z 5. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu sa tiež uvádza, že obidve strany s dôrazom konštatovali, že slovenská spoločnosť GGE, a. s., ako súčasť konzorcia, v ktorom sú ešte dve spoločnosti z Grécka a z Ruskej federácie, sa zúčastní ponuky na vytvorenie strategického partnerstva s JP EPS prostredníctvom investície do projektu modernizácie a (alebo) rozšírenia Tepelnej elektrárne – teplárne Nový Sad. Strany očakávajú obojstranne výhodný výsledok rokovania o ponuke konzorcia, ktorý by mal nasledovať. Naša strana zorganizuje dodatočné konzultácie s predstaviteľmi JP EPS s cieľom prerokovania potrieb vyvažovania sústavy.

Členovia Zmiešanej komisie pozornosť venovali a prejavili záujem aj o pokračovanie spolupráce medzi spoločnosťou IPESOFT, s. r. o., Inštitútom Mihajla Pupina a JP EPS pri implementácii softvérového riešenia pre obchodovanie s elektrickou energiou v súlade s plánmi liberalizácie trhu s elektrickou energiou. Vyjadrili aj vzájomný záujem, aby nám Slovensko poskytlo odbornú podporu týkajúcu sa vypracovania zmien a doplnkov Zákona o energetike v zmysle implementácie smerníc EÚ tretieho energetického balíka a v oblasti regulácie v energetike.

Hovorili, samozrejme, aj o potrebe nadviazať spoluprácu v oblasti projektovania, výstavby a využívania obnoviteľných zdrojov energie a kogeneračných zdrojov v zmysle investovania slovenskej strany do týchto kapacít u nás a spoločného vstupu na tretie trhy.

(Dokončenie nabudúce: Doprava a poľnohospodárstvo)

                                                                                      O. F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs