Rozmanité obsahy spolupráce

29.júl 2013
Miroslav Jovanović

Miroslav Jovanović

SRBSKO A SLOVENSKO SPOLUPRACUJÚ AJ NA VOJENSKOM PLÁNE

Srbsko a Slovensko sú navzájom veľmi blízke krajiny, ktoré spolupracujú v mnohých oblastiach, aj v oblasti obrany. Táto spolupráca sa začala po roku 2000 a právnicky je upravená a zintenzívnená podpísaním zodpovedajúcej dohody roku 2005. Ťažiskom spolupráce je spoločný výcvik a účasť v multinárodných operáciách, tiež zdokonaľovanie a výmena skúseností z účasti v programe Partnerstvo za mier, ako aj bezpečnostné a obranné aspekty pripojenia Srbska EÚ.

– Na rok 2013 je naplánovaných 16 rôznych aktivít, z čoho 9 na Slovensku a 7 u nás, – informuje nás námestník ministra obrany pre obranné záležitosti Srbska Miroslav Jovanović. – Spolupráca je skutočne rôznorodá, od stretnutí na najvyššej úrovni, cez rozhovory expertov, až po návštevy a výmeny kadetov ako svojrázny príspevok k vytváraniu priateľských stykov a lepšieho spoznávania dvoch národov, ich obyčají a kultúry, ako aj spôsobu výcviku a práce dvoch vojsk. Najvýznamnejšou aktivitou v tomto roku, okrem stretnutí na najvyššej úrovni, bola účasť siedmich príslušníkov VS na medzinárodnom výcviku CAPABLE LOGISTICIAN 2013, ktorý od 8. do 23. júna prebiehal na Slovensku.

Námestník ministra obrany Srbska hovorí, že Srbsko očakáva ešte intenzívnejšiu spoluprácu so Slovenskom vo výcviku a účasti v multinárodných operáciách. Pritom má predovšetkým na zreteli skutočnosť, že je Slovensko od 1. januára kontaktovým veľvyslanectvom pre spoluprácu Srbska s NATO. Počas roka je plánovaná aj návšteva ministra obrany Slovenska Belehradu, stretnutie na úrovni štátnych tajomníkov a ministerstiev obrany v Bratislave, ako aj návšteva náčelníka hlavného štábu Vojska Srbska na Slovensku.

– Očakávame, že tieto stretnutia budú novým podnetom na zveľadenie jestvujúcej a vyhľadávanie nových spôsobov ďalšej spolupráce, – hovorí M. Jovanović. – Zaujímajú nás skúsenosti Slovenska o bezpečnostných a obranných aspektoch pripojenia EÚ a skúsenosti v oblasti zaužívaných technológií na likvidácii smrteľných bojových látok. Povďační sme Slovensku za podporu, ktorú nám poskytuje v procese eurointegrácií. Pritom v obojstrannom záujme je zveľaďovať spoluprácu vo výskumno-rozvojovej oblasti, v oblasti technológií obranného priemyslu, ako aj v oblasti kodifikácie a štandardizácie podľa štandardov NATO. Od Slovenska ako kontaktového veľvyslanectva pre spoluprácu Srbska s NATO v nadchádzajúcom období očakávame podporu v práci Pracovnej skupiny Srbsko – NATO pre reformu obrany, financovanie reformy obrannej sústavy a podporu v oblasti verejnej diplomacie s cieľom promócie európskej spolupráce.

Ako sa v rozhovore dozvedáme, o intenzite bilaterálnej vojenskej spolupráce dvoch krajín najlepšie svedčí angažovanie sa 39 príslušníkov Vojska Srbska v rámci pešej čaty, a v úlohe pozorovateľov v misii UNFICYP na Cypre začatej 23. septembra roku 2011. Okrem toho sedem príslušníkov Ministerstva obrany a VS účinkuje v mierovej misii Spojených národov na Cypre v zložení maďarskej časti slovensko-maďarského kontingentu.

– Účasťou svojho vojska v multinárodných operáciách Srbsko potvrdzuje záujem a úmysel konkrétne prispievať svetovej, európskej a regionálnej bezpečnosti a uctievaniu medzinárodného práva a mieru. Účasť VS v multinárodných operáciách Spojených národov a EÚ je významným prvkom zahraničnej politiky Srbska. Vďaka tomu Srbsko je vo vzťahoch s členmi EÚ uctievané ako rovnoprávny partner, ktorý aktívne prispieva k mieru a stabilite vo svete. Angažovaním srbských vojakov v multinárodných operáciách pod mandátom EÚ v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Srbsko sa  integruje do tejto významnej oblasti aktivít EÚ, čo bude určite kladne vplývať aj na celkový proces eurointegrácií našej krajiny, – uzavrel v rozhovore námestník ministra obrany Republiky Srbsko Miroslav Jovanović.

V. Hudec

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs