Na mediálnom poli nový odborný elektronický časopis

30.jan 2013

ČASOPISY

 

(CASCA, elektronický časopis pre spoločenské vedy, kultúru a umenie, roč. 1, č. 1, 2012. http://www.journal.casca.org.rs/casopis/)

Aj napriek všeobecne zaužívanému názoru, že publikovanie v tlači je dôveryhodnejšie a o elektronickom publikovaní vládne mienka, že je to len svojrázna improvizácia publikovania, v prospech elektronického publikovania hovoria rýchlosť elektronického publikovania, flexibilnosť elektronických zdrojov a, čo je azda najdôležitejšie, menšie náklady ako pri tlačenom publikovaní. Avšak odborné časopisy, ktoré sa zameriavajú na aktualizovanie vedeckých a odborných poznatkov, sú azda najbežnejšou formou odborného publikovania v skutočnosti simulovanej pomocou počítačovej techniky. K tomu zohrávajú aj významnú úlohu v procese formálnej komunikácie. Keďže sú médiá, predovšetkým masmédiá a populárne nové médium – internet hlavnými diseminátormi informácií, samým tým vplývajú aj na verejnú mienku. Online vydania sa už tešia veľkému záujmu. Vedomí si týchto predností, aj v rámci mimovládnej a neprofitovej organizácie CASCA (Centre for Alternative Social and Cultural Activities) – po slovensky Centrum pre alternatívno-spoločenské a kultúrne pôsobenie – ktorá zhromažďuje odborníkov zaoberajúcich sa cez vedeckovýskumnú činnosť problémami súčasnej, spoločenskej, kultúrnej, informačnej a médiovej politiky na priestranstvách juhovýchodnej Európy, sa rozhodli na smelý edičný počin, o to však opodstatnenejší, vydávať elektronický časopis, resp. zborník vedeckých a odborných diel, recenzií, kritík a reportáží v rámci interdisciplinárneho prístupu humanistickým a spoločenským vedám, ako i umeniu.

Časopis pre spoločenské vedy, kultúru a umenie CASCA Journal je virtuálnou realitou. Založený je s cieľom zachytiť široký diapazón tém a kritických analýz v súlade so žánrovou, teoretickou a odbornou rozmanitosťou, ktoré budú tvoriť jeho korpus rozdelený do tematických celkov. Vychádza raz ročne v decembri. Hlavnou a zodpovednou redaktorkou je MA Karla Lebhaft z Univerzity v Zadre (Chorvátsko), Oddelenie pre dejiny umenia.

V časopise sa zverejňujú teoretické a metodologicko-analytické príspevky autoriek a autorov z rozličných  krajín, z čoho vyplýva, že aj texty sú publikované viacjazykovo s krátkym resumé, takže časopis nadobúda medzinárodný ráz.

Do prvého čísla sa z vyše päťdesiat prác dostalo iba štrnásť odborných diel, ktoré si z hľadiska prísneho recenzentského výboru profesorského tímu prevažne z Belehradskej univerzity, ako i z iných univerzít, svojou odbornosťou zaslúžili byť publikované.

Čo bolo vlastne pohnútkou na prezentovanie časopisu? Pri sledovaní módnych trendov vo vydavateľstve, tento svojrázny časopis zaujal svojimi odbornými článkami, štúdiami a kritikami, a ako je už spomenuté, širokospektrálnosťou, ale nemenej dôležité je aj to, že ak slovenskí autori prejavia záujem, ich články budú zverejnené aj v slovenčine. V prvom čísle nie je zverejnený článok v slovenskom jazyku, avšak opodstatnene tu spomenieme mená autorov – expertov, ktorí publikovali v tomto prvom čísle a ihneď vysoko nastavili latku odbornosti. Úspešnú dráhu časopisu vytrasovali títo naši a zahraniční vedeckí pracovníci: Graham Stott, Irina Strout, Ivana M. Todorović, Novak Malešević, Srđan Srdić, Alison Novak, Ernest A. Hakanen, Barbara Jovanović, Kristijan Obšust, Tamara Micković, Josipa Bubaš, Dubravka Lazić, Karla Lebhaft a Dušan Miletić.

 

Je chvályhodné predovšetkým to, že do časopisu prispievajú mnohí kompetentní autori a autorky, pričom sa osobitný dôraz kladie na afirmáciu mladých autorov a autoriek, ktorí sa zaoberajú výskumnou prácou z rozličných oblastí, ktoré sa zvádzajú pod široký fundus spoločenských vied, kultúry i umenia, a preto si zasluhujú patričnú pozornosť čitateľskej verejnosti.

anna horvátová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs