Na zasadnutí petrovského zhromaždenia odvolali Správnu radu Domu zdravia

26.sep 2015

Na zasadnutí petrovského zhromaždenia odvolali Správnu radu Domu zdravia

Výborníci Zhromaždenia Obce B. Petrovec na viachodinovom septembrovom zasadnutí  (Foto: K. Gažová)

Výborníci Zhromaždenia Obce B. Petrovec na viachodinovom septembrovom zasadnutí (Foto: K. Gažová)

Po trojmesačnej letnej prestávke včera zasadalo Zhromaždenie Obce Báčsky Petrovec. Najpálčivejším bodom rokovania bolo odvolanie doterajšej a vymenovanie novej Správnej rady Domu zdravia Báčsky Petrovec, ako aj schvaľovanie Správy o hospodárení v roku 2014 Podnikateľského a inovačného centra v Petrovci.

Na začiatku takmer päťhodinovej schôdze lokálneho parlamentu sa výborníci Radomir Zotović a Anna Boldocká-Ilićová zasadzovali o to, aby do rokovacieho programu zaradili aj poskytnutie informácie o aktivitách v procese komasácie v Báčskom Petrovci. Aj napriek inzistovaniu spomenutých výborníkov po hlasovaní výborníkov sa správa o komasácii do rokovacieho programu nedostala, hoci na júnovom zasadnutí bol vynesený pracovný uzáver zhromaždenia, že na prvom nasledovnom zasadnutí bude podaná správa, čo všetko sa odvtedy a dodnes v postupe komasácie v Petrovci urobilo.

Keď sa hovorilo o realizácii rozpočtu obce na obdobie január- jún 2015 výborník Karol Werle v diskusii prízvukoval, že je rozpočet zle plánovaný, neodborne a ani príbližne sa nemôže realizovať do konca roka. V súvislosti s Programom práce Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec na rok 2015 v diskusii Radomir Zotović poznamenal, že práca zhromaždenia bola neúčinná a nad tým by sa malo vážnejšie uvažovať, prečo je to tak.

Výborníci ZO Báčsky Petrovec neschválili správu o hospodárení Podnikateľského a inovačného centra v Petrovci v minulom roku, ktorú predtým neschválila Obecná rada Báčskopetrovskej obce. Riaditeľ PIC-u Karol Boldocký sa snažil správu opodstatniť, ale v diskusii výborníkov bolo povedané, že je ona neúhľadná a neúplná a preto nemôže byť schválená.

Medzi podstatnejšie body schôdze patrilo i schválenie návrhov Komisie pre Cenu Obce B. Petrovec, osobitného verejného uznania na rok 2015, ako aj Športového uznania za rok 2014. Komisia pre obecné uznania navrhla a ZO schválilo, že Cenu obce dostane Základná škola Jána Čajaka v B. Petrovci, verejné uznania obce sa tohto roku neudelia a z kolektívov športové uznanie dostane Volejbalový klub Kulpín a jednotlivecké športové uznanie mladí úspešní tenisti Luka a Lea Rupnjak z Maglića.

Najviacej rozruchu na zasadnutí lokálneho parlamentu zapríčinilo odvolanie doterajšej a vymenovanie novej Správnej rady DZ B. Petrovec. Ako zdôvodnenie na odvolanie doterajšej správnej rady uviedli skutočnosť, že za osemnásť mesiacov nedoriešila otázka vymenovania riaditeľa tejto zdravotníckej ustanovizne. Konštatovali aj to, že SR DZ Báčsky Petrovec nepracovala dobre a z toho dôvodu odvolali  Ondreja Feketeho, Milotu Tótovú, Ivana Zabuna, Dr. Jána Šuľana a Annu Greksovú. Novovymenovanú SR DZ tvoria Ondrej Fekete, Dr. Ljubica Vučićevićová, Katarína Zorňanová, Vesna Zahorcová a Dr. Jaroslav Danko.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs