Najdôležitejšia je prevencia!

8.nov 2013

Najdôležitejšia je prevencia!

Marinika Čobanu

Marinika Čobanu

Výsledky anonymnej ankety, v ktorej sa začiatkom minulého roka zúčastnili žiaci prvých ročníkov 10 stredných škôl vo Vojvodine, ukázali, že každý ôsmy anketovaný žiak je sexuálne aktívny. Avšak na základe ich odpovedí sa zistilo, že majú malé alebo žiadne poznatky o sexuálne prenosných chorobách, ich prejavoch, ľudskej sexualite a pod. Celkový uzáver anketovania nebol pozitívny, čo podnietilo Pokrajinský sekretariát pre mládež a šport serióznejšie pristúpiť k danej problematike a podniknúť konkrétne kroky. Aj predchádzajúce zloženie spomenutého sekretariátu sa venovalo tejto problematike, ale všetky programy edukácie boli zamerané prevažne na školy v Novom Sade. Už na začiatku svojho mandátu novozvolená pokrajinská tajomníčka pre mládež a šport Marinika Čobanu sa rozhodla rovnoprávne zapojiť do projektu všetky tri vojvodinské regióny.

– Viac ako 60 % prostriedkov sekretariát usmerňoval na problematiku reprodukčného zdravia, ale všetky projekty sa realizovali v Novom Sade alebo v okolí Nového Sadu. Ako jediná tajomníčka, ktorá nie je z Nového Sadu, presadzovala som mienku, že informácie, ktoré sú sprostredkované žiakom v Novom Sade, majú právo dozvedieť sa aj žiaci v iných mestách. Najprv sme si vytýčili školy, v ktorých sme neskoršie anketovali žiakov. Prihliadali sme na to, aby boli zastúpené aj odborné školy, aj gymnáziá, ako i na zastúpenosť všetkých troch regiónov Vojvodiny. Po vykonanej ankete a súhlase žiakov, ich rodičov a riaditeľov škôl, aby sa počas jedného roka zúčastnili v pilotnom projekte vyučovania predmetu Zdravotná výchova o reprodukčnom zdraví, v septembri t. r. sme ho i začali realizovať. Zapojené sú stredné školy v Alibunári, Kikinde, Bečeji, Irigu a vo Vršci, ako aj gymnáziá v Zreňanine, Pančeve, Sriemskych Karlovciach, Starej Pazove a Novom Sade.

Ako hovorí naša spolubesedníčka, PS pre šport a mládež v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre zdravotníctvo, sociálnu politiku a demografiu založili pracovné teleso, ktoré tvoria gynekológovia, psychológovia, epidemiológovia a urológovia. Vydali príručku Zdravotná výchova o reprodukčnom zdraví a zrealizovali aj školenie pre školiteľov, ktorí od septembra pracujú s anketovanými, teraz už žiakmi druhých ročníkov. Školiteľmi je 20 študentov záverečných ročníkov medicíny a psychológie. Študentov záverečných ročníkov poverili touto prácou preto, lebo s nimi môžu žiaci dosiahnuť lepšiu komunikáciu. Tá sa zatiaľ viacej darí najmä so žiakmi z menších prostredí:

Užitočná príručka nielen pre žiakov

Užitočná príručka nielen pre žiakov

– Deti navštevujú hodiny o reprodukčnom zdraví, pozorne sledujú, nehanbia sa spýtať, avšak ako nám naši školitelia povedali, viditeľný je rozdiel medzi žiakmi z urbánnych a menších, vidieckych prostredí. Žiaci z prvej skupiny sú informovanejší, avšak sú trochu „namyslení“ a ťažšie je preniknúť do ich sveta, na rozdiel od žiakov z menších prostredí, ktorí dychtia po nových vedomostiach.

Pokrajinská tajomníčka vyjadruje nádej, že Zhromaždenie AP Vojvodiny, vláda Vojvodiny a potom aj vláda Srbska pochopia, že je nevyhnutné vzdelávať žiakov aj o reprodukčnom zdraví, a že tento predmet bude zaradený ako výberový predmet do nášho školského systému. V súvislosti s ním dodáva:

– Pilotný predmet je zameraný na žiakov druhých ročníkov stredných škôl, no myslím si, že by doň mali byť zapojení aj mladší žiaci, lebo, žiaľ, čoraz viac žiakov základných škôl vstupuje do pohlavných stykov, nevediac o tom, aké to môže mať následky. Svetová zdravotná organizácia odporúča, aby sa o reprodukčnom zdraví vyučovali už predškolské deti, s tým, aby to bolo primerané ich veku, a myslím si, že by to bola veľmi dobrá prax. V našom štáte sa biely mor dáva do súvisu s nízkym štandardom občanov a nepriaznivou finančnou situáciou. Áno, aj to má na tom podiel, ale koľko je mužov a žien, ktorých neplodnosť spočíva práve v neliečení pohlavných chorôb, o ktorých nevedeli, ani ako ich dostali, nerozpoznali príznaky tej choroby a nevediac preniesli ju na iných… Preto treba investovať do prevencie. Dievčence chodia do školy takmer polonahé, aj ony aj chlapci vstupujú do pohlavných stykov, aby boli in, a tomu sa, žiaľ, venuje malá pozornosť. Sme národ, ktorý sa zaoberá len následkami; začnime sa zaoberať aj príčinami, lebo ak nebudeme usmerňovať deti na správnu cestu, keď budú dospelí a pocítia následky nevedomostí, bude, žiaľ, neskoro.

J. Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs