Naše zrkadlo

8.okt 2013
Z piatkovej panelovej  debaty

Z piatkovej panelovej debaty

MULTIKULTÚRNOSŤ AKO TURISTICKÝ BRAND VOJVODINY

O bohatstve rozličností, šancách a predpokladoch rozvíjať vojvodinský turizmus, súvislostiach na relácii brand – politika – ekonomika… hovorilo sa 4. októbra na panelovej veľtrhovej debate v Novom Sade na tému Môže multikultúrnosť byť (turistickým) brandom Vojvodiny?

Najkratšou odpoveďou je áno, lebo táto už značkou je. Predseda Zhromaždenia Vojvodiny István Pásztor vraví, že multikultúrnosť netreba chápať ako čosi neobvyklé, lebo je už dávnejšie našou každodennosťou a pre občanov APV bežným, normálnym javom a situáciou. Pokrajinský tajomník pre hospodárstvo Miroslav Vasin zastáva tézu, že sme všetci vlastne súčasťou a aktérmi turistickej ponuky pokrajiny. Hlavne preto, lebo každé naše prostredie má vlastné špecifiká, ako aj čo ponúknuť hosťom. To sa však nezrealizuje naplno, kým tomu neprispôsobíme infraštruktúru a prostredie, v ktorom žijeme. Jeho kolega z vlády Vojvodiny Branislav Bugarski, poverený otázkami medzinárodnej spolupráce a lokálnej samosprávy, uviedol, že máme čím slúžiť príkladom: spolunažívaním dvadsiatich siedmich národnostných spoločenstiev, čo je ukážkou tak multikultúrnosti, ako aj interkultúrnosti. Tak isto šiestimi jazykmi, ktoré sú v úradnom používaní a existenciou bilingválnych a trilingválnych škôl… Zdôraznil, že využívanie našich výhod bude v prvom rade závisieť od vkladaní do promovania Vojvodiny ako turistickej, investičnej, inej destinácie…

V turizme si zrejme každý dnes hľadá vlastnú šancu, lebo ju každý i má. Dokladom toho, že perspektívou cestovného ruchu nemusí byť morské pobrežie, je i údaj, na ktorý poukázala Biljana Marčetová, alfa a omega viacročného projektu Bohatstvo rozličností a moderátorka panelovej rozpravy. Uviedla, že až 40 percent európskych turistov necestuje k moru. Je to príležitosť pre všetkých ukázať, čo majú a ponúkajú, vrátane Vojvodiny.

                                                           O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs