Nová omietka, nový štatút a PDD

13.júl 2014

Nová omietka, nový štatút a PDD

 

 

Viera Krstevská, nová úradujúca riaditeľka divadla

Viera Krstevská, nová úradujúca riaditeľka divadla

Ustanovizeň mimoriadneho významu pre Slovákov v Srbsku – Slovenské vojvodinské divadlo – má za sebou vyše 10 rokov pôsobenia. Za ten čas v tejto inštitúcii naštudovali a predviedli viac ako dvadsať divadelných predlôh. Na vedúcom poste SVD sa vystriedalo niekoľko manažérov. Viera Krstevská je nová, šiesta riaditeľka SVD, ktorú ako úradujúcu potvrdili výborníci Báčskopetrovskej lokálnej samosprávy na jar t. r.

Lešenie okolo budovy SVD a majstri, ktorí odstraňujú omietku, nás podnietili opýtať sa riaditeľky, o aké práce ide?

– Budova vystavaná v dávnom roku 1956 dlhší čas bola v zlom stave. Preto bol roku 2008 vypracovaný projekt adaptácie budovy, resp. sa začalo s rekonštrukciou budovy SVD. Peniaze sa zabezpečujú z Fondu pre kapitálové vklady AP Vojvodiny, ktorý financuje štátny Fond pre rozvoj Srbska. V podstate fond vypísal súbeh a vyberal vykonávateľa prác, ktorým sa stal petrovský staviteľský podnik Sýkora. Kvôli kríze a manku peňazí tempom, akým peniaze prichádzali, budovu sme renovovali. Najprv sa začalo s  interiérom a vnútro budovy teraz zodpovedá základným štandardom. Vymenená je elektrina, opravená strecha, priestory sú rekonštruované. Úpravou chodby sme získali nové pracovné miestnosti, ani za toalety sa už nemusíme hanbiť a máme aj nový foyer. I malá sieň, premenovaná na Modrý salón, dostala nové rúcho. Potom na rad prišli opravy na javisku, upravila sa výška, ťahy a hĺbka javiska, ako i vchod, čiže schody. Tieto práce boli vykonané v prvých troch častiach. V štvrtej fáze prác úpravy budovy treba vymeniť starú omietku za novú a upraviť zovňajšok budovy, čiže lakovanie dverí a okien, čo je aktuálne. Štvrtá časť je rozdelená na dva celky: prvým je priečelie a uličná časť a druhým je náročnejšia úprava dvorovej časti budovy. Doplnením projektu z roku 2011 je naplánovaná i piata fáza a obsahuje úpravu pivničných miestností a inštaláciu menšieho javiska. Práce prebiehajú takým spôsobom, že vykonávateľ prác pre každú parciálnu časť úpravy dostane určitý preddavok. Keď práce vykoná, účty zasiela do fondu, ktorý mu vynahradí trovy, a tak sa to točí. Dozor nad vykonanými prácami koná SVD. Aktuálne práce priečelia a uličnej omietky sú v hodnote 2,4 mil. dinárov. Mali by byť ukončené za 45 dní.

Vráťme sa však k základnej činnosti SVD a ňou sú divadelné predstavenia. Za sebou máte premiéru Podozrivej osoby, a hoci je letné obdobie v profesionálnych divadlách uhorkovou sezónou, predsa chystáte festival divadla Petrovské dni divadelné…

–  Na prvý septembrový víkend chystáme ďalšie PDD. Festival bude ladený podľa toho, koľko budeme mať peňazí. Ide o festival divadla dvoch krajín – Slovenska a Srbska, s podobnou koncepciou ako v minulých rokoch. Nebudeme trvať na množstve predstavení, ale na kvalite.

Novinkou v SVD je schválenie nového štatútu tejto ustanovizne. Skrátka nám ozrejmite, aké novinky prináša tento akt?

– Štatút prináša novinku, že riaditeľ, ktorý doteraz mohol byť volený so strednou školou, teraz musí mať ukončenú fakultu, bližšie určuje, dokedy treba schváliť rozhodnutia, takže sa teraz zaoberáme systematizáciou pracovných miest a pravidlami o práci. Štatút podľa aktuálneho Zákona o kultúre precizuje, že plán divadla pre nasledujúci rok treba schváliť už v júli bežného roka, lebo aj divadelná sezóna, podobne ako aj školský rok, trvá nie od januára do decembra, ale od septembra do nasledujúceho leta.

                                                                                                                                   Jaroslav Čiep

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs