NRSNM zasadala v Petrovci: Počujte všetci náš výkrik prebolestný

1.okt 2016

NRSNM zasadala v Petrovci: Počujte všetci náš výkrik prebolestný

NRSNM-640x480_cTohtoročná v poradí štvrtá pracovná schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila včera poobede v zasadacej sieni v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci.

Po trištvrte hodinovom vyčkávaní po 16. hodine, kedy bol určený začiatok zasadnutia, do Petrovca sa dostavilo 15 členov Rady a tak naše najvyššie národnostné grémium mohlo začať s prácou. Evidentná však bola absencia všetkých členov z listiny Slováci vpred!

Návrh programu rokovania 13. schôdze NRSNM, ktorý predostrela predsedníčka rady Anna Tomanová-Makanová, pozostával zo 16 bodov a ako kuriozitu uvedieme, že v rámci 14. bodu riešili aj 30 podbodov.

Z príhovoru hostí

Z príhovoru hostí

V tomto krátkom riporte spomenieme, že si členovia vypočuli krátke informácie o činnosti výborov a samotnej Rady v prvom polroku a potom sa zaoberali Ústavom pre kultúru Vojvodinských Slovákov, kde navrhli na odvolanie starých a následne aj vymenovanie nových členov Správnej rady a Dozornej rady ÚKVS a zaujali i kladné Stanovisko k návrhu Pravidiel o organizácii a systematizácii pracovných miest v ÚKVS.

V rámci svojich kompetencií NRSNM navrhla i člena Správnej a Dozornej rady do Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci, člena Správnej rady Knižnice Dositeja Obradovića v Starej Pazove, ako i členov Rady pre medzinacionálne vzťahy Obce Báčsky Petrovec.

Prítomných 15 členov NRSNM schválilo i správu o činnosti v minulom školskom roku a následne i plán práce v aktuálnom roku Gymnázia Jána Kollára v Petrovci.

Postavenie slovenčiny v systéme vzdelávania je vo veľkom závoze. Aspoň taký dojem dostali všetci po vypočutí si komplexnej informácie o aktualitách týkajúcich sa slovenčiny ako voliteľného predmetu na našich školách. Žiakov a skupín s touto formou udržiavania národného povedomia vzhľadom na minulý školský rok je takmer o jednu tretinu menej. Členovia mapovali vypuklé problémy a navrhovali aj možné opatrenia na sanáciu škôd vyplývajúcej z neblahého postavenia hodín slovenčiny v procese vyučovania.

Ako zachraňovať slovenčinu v Srbsku?

Ako zachraňovať slovenčinu v Srbsku?

Aj pre školský rok 2016/2017 NRSNM vypísala súbehy na udelenie štipendií pre stredoškolákov v Kovačici a v Petrovci, vrátane obyvateľov žiackeho domova, ako i pre vysokoškolských študentov, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku.

Mienky a stanoviská NRSNM so školskou tematikou bol azda najobsiahlejší bod s množstvom podbodov, ale všetky tie boli posudzované iba ako mienky a stanoviská Rady, lebo najnovšie Ústavný súd svojim rozhodnutím obmedzil možnosti rozhodovania alebo čiastočného vplyvu národnostných rád na výber riaditeľov škôl, školských výborov, takže na zasadnutí bolo počuť aj informácie, že sa niektorí riaditelia neslušne, ba i odmietavo, zachovali pri záväzku anketovania žiakov pre materinský jazyk ako voliteľného predmetu, že sa aj na niektorých slovenských školách uvádzajú praktiky verejnej komunikácie na zasadnutiach školských orgánov iba vo väčšinovom jazyku…

Na zasadnutí boli i hostia a v mene Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku sa prítomným ešte na úvod zasadnutia prihovoril jeho prvý podpredseda Pavel Hlásnik.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs