O návrhu Štatútu Obce Báčsky Petrovec

29.nov 2018

O návrhu Štatútu Obce Báčsky Petrovec

Včera večer vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec usporiadali verejné stretnutie v súvise s verejnou rozpravou ohľadom textu predbežného návrhu Štatútu Obce Báčsky Petrovec.

Zhromaždenie obce na toto stretnutie pozvalo predstaviteľov verejných podnikov, ustanovizní a organizácií, ktorých zakladateľom je Obec Báčsky Petrovec, predstaviteľov orgánov obce, predstaviteľov združení občanov, predstaviteľov prostriedkov verejného informovania a občanov Báčskopetrovskej obce. Stretnutia sa žiaľ zúčastnila len malá hŕstka pozvaných.

Na verejnom stretnutí v obci členovia Pracovnej skupiny Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec, ktorá pripravila text predbežného návrhu Štatútu Obce B. Petrovec, odôvodnili riešenia dané v texte predbežného návrhu štatútu, resp. predstavili poznámky a návrhy k uvedenému textu vo verejnej rozprave podané do dátumu konania verejného stretnutia. So spomenutým textom predbežného návrhu štatútu obce sa verejnosť mohla oboznámiť prostredníctvom obecnej webovej stránky: http://www.backipetrovac.rs na ktorej bol zverejnený 1. novembra 2018.

O texte predbežného návrhu štatútu obce hovoril tajomník Obecnej rady obce B. Petrovec Rastislav Labáth, ktorý poznamenal, že text predbežného návrhu štatútu bol schválený na októbrovom zasadnutí Zhromaždenia obce. Ako vysvetlil, v lehote deväť mesiacov sa má schváliť nový obecný štatút v súlade s platným zákonom. Verejná rozprava o návrhu štatútu obce trvala od 1. do 30. novembra.

Zmeny v počte členov obecnej rady a výborníkov zhromaždenia

Keď ide o zmeny v doterajšom texte štatútu R. Labáth poukázal na zmeny v počte členov Obecnej rady obce B. Petrovec a v počte výborníkov lokálneho parlamentu. V obecnej rade doteraz bolo deväť členov a iniciatívny návrh pracovnej skupiny je, aby sa ten počet znížil na päť členov, teda predseda obce, zástupca predsedu obce po funkcii a traja členovia rady, ktorí sa vymenúvajú na návrh predsedu obce. Zmena sa vzťahuje aj na počet zástupcov predsedu obce, lebo podľa zákona obce s počtom 15 000 obyvateľov môžu mať jedného zástupcu, čo je tiež zaradené do návrhu nového štatútu.

Keď ide o zmenu týkajúcu sa počtu výborníkov ZO pracovná skupina navrhla, aby sa znížil z terajšieho počtu 31 na 21. Na októbrovom zhromaždení výborník Gavra Govorčín podal návrh, aby sa počet výborníkov znížil z 31 na 25 a tento návrh bol schválený. Rastislav Labáth pripomenul, že doterajší štatút bude platný po nové lokálne voľby a potom sa má uplatňovať nový. Takže aj schválené zmeny sa začnú vtedy uplatňovať.

Do radu osobitných pracovných telies zhromaždenia obce pracovná skupina navrhla formovať aj Radu rodičov obce B. Petrovec. Otázky práce a organizácie miestnych spoločenstiev sú v návrhu tiež podrobne spracované v návrhu štatútu.

O návrhoch zmien v ďalších článkoch obecných stanov hovoril tajomník ZO Svetoslav Majera. Zároveň sa zmienil o tom, že bol iba malý počet účastníkov verejného stretnutia.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs