Perličky v náhrdelníku minulosti

17.jan 2014

Vieru Benkovú (1939) širšia verejnosť pozná predovšetkým podľa neúnavnej práce na poli poézie. Naša popredná poetka má za sebou viac desiatok kníh básní, ale aj niekoľko kníh prózy. Aj vo svojej básnickej tvorbe, ale predovšetkým v prozaickej, sa vracia k motívom rodiska a minulosti vojvodinských Slovákov. Výrazne to vidieť v knihách Dom (1987) a  Stred sveta (2007 a 2009), ktoré sú vlastne jej osobnou „kronikou“ Petrovca, zahrňujúcou jednotlivé javy a udalosti od prisťahovania Slovákov na Dolnú zem dodnes.

Zdá sa, že práve hľadanie materiálov pre jej prozaické dielo autorku bližšie pripútalo k archívnemu materiálu a dobovej tlači, skúmaniu materiálov v knižniciach a v archívoch. Svoje poznatky táto dlhoročná redaktorka Hlasu ľudu a Novosadského rozhlasu pred dvadsiatimi rokmi začala v Petrovskom rozhlase prezentovať v tvare historiek v relácii Z našej minulosti a neskôr aj v časopisoch. Časom sa toho nazbieralo a vznikli z toho viaceré knihy beletrizovanej publicistiky: Z dávneho Petrovca (1998), Z našej minulosti (2002) a Stretnutie s minulosťou (2007, 2009). Na sklonku minulého roku na tieto knihy Viera Benková nadviazala novou publikáciou Perličky minulosti (2013), ktorú ako 4. zväzok v edícii Matičné súzvuky vydala Matica slovenská v Srbsku. Tak ako sme si v spomenutých autorkiných knihách zvykli, aj v najnovšej knihe motívy minulosti, rodiska a bližšieho vojvodinského okolia nadobúdajú črty historickej prózy, občas s nádychom povestí. Zo strán knihy sa vynorí celá plejáda historických postáv, ktoré poznačili našu spoločnosť.

Recenzent knihy Samuel Boldocký sa o tomto rukopise zmieňuje ako o „nehistorických“ dejinách vojvodinských Slovákov, v ktorom sa prelínajú tri roviny: historická, povesťová a autorská. Boldocký zdôrazňuje i skutočnosť, že sa autorka k jednotlivým faktom a udalostiam z minulosti poväčšine nespráva ako vedec – historik, ale skôr ako umelec, ktorý v dejinných danostiach vyhľadáva zaujímavosti, kuriozity a záhady, zaujímajúc k nim osobný postoj, čo týmto textom dáva besednicový ráz.

Autorka 51 príbehov zoradených do 4 celkov (Perličky minulosti, Významní Slováci na Dolnej zemi, Perličky z PetrovcaPerličky zo života vojvodinských Slovákov) na rozsahu 120 strán sa zamerala predovšetkým na zobrazenie špecifík, mentalitu a životaschopnosť našich predkov. V tom sa na uverejnené texty pokúša nadviazať takmer sto dobových pohľadníc a fotografií, ktoré bohato ilustrujú túto knihu. Veríme, že tak, ako to dopadlo aj s predchádzajúcimi knihami beletrizujúcej publicistiky Viery Benkovej, aj táto bude čitateľsky vítaná a osloví aj mladšie generácie.

                                                                                                                                                                                                                                     Jaroslav Čiep

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs