Pokračujú s tvorivosťou

17.jan 2014

Pokračujú s tvorivosťou

Hrať sa na zvieratká bolo ozajstným pôžitkom pre najmenších Kovačičanov

Hrať sa na zvieratká bolo ozajstným pôžitkom pre najmenších Kovačičanov

Obecná knižnica v Kovačici sa rozhodla podobne ako aj v uplynulom roku usporiadať dielne pre deti, s cieľom užitočne im vyplniť chvíle zimných prázdnin.

A tak počas januára 2014 okrem toho, že poskytla deťom príjemný teplý kútik, umožnila im získať vedomosti, a pritom sa dobre pobaviť na štyroch zaujímavých dielňach, ktoré realizovala za pomoci mladých ľudí a odborníkov chtivých práce s deťmi. Prvú dielňu pod názvom Urob si sám pre žiakov vyšších ročníkov ZŠ viedol Vladimír Vestek. Nasledujúca dielňa s názvom Rozprávam ti rozprávku o zime alebo Medvedík Bruno hľadá sneh, v rámci ktorej deti z Predškolskej ustanovizne Kolibrík v Kovačici a žiaci prvého ročníka ZŠ Mladých pokolení spolu s vedúcou dielne Andreou Bírešovou vytvárali krásne obrazy, bola 9. januára. Tretia dielňa mala názov Ja sa ne brrrr…ojím matematiku, ktorú v sobotu 11. januára pre žiakov 5. a 6. ročníka usporiadala profesorka Katarína Sokolová. Poslednú dielňu Malé domáce experimenty viedol Ján Barnák, ktorý pomocou rôznych domácich predmetov spolu s deťmi – žiakmi nižších ročníkov ZŠ, robil rôzne jednoduché pokusy.

Na realizácii týchto štyroch dielní sa podieľal celý kolektív knižnice v čele s riaditeľkou Máriou Ďurišovou, ktorá mala na starosti finančný podklad akcie.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs