POĽNOPOLITIKA V EÚ: Najčastejšie kladené otázky (3)

21.mar 2014

POĽNOPOLITIKA V EÚ: Najčastejšie kladené otázky (3)

AKO FUNGUJÚ POĽNOHOSPODÁRSKE TRHY?

Foto: www.rtv.rs

Foto: www.rtv.rs

Spoločná poľnohospodárska politika má zabezpečiť, aby farmári produkovali to, čo si trhy žiadajú. Zároveň počíta s mechanizmami nazývanými „záchranné siete“, ktoré majú zabrániť tomu, aby ekonomické, zdravotné alebo klimatické krízy zničili celý segment produkcie. Medzi tieto mechanizmy patria verejné intervenčné nákupy, keď vnútroštátne intervenčné orgány odoberú prebytočnú produkciu z trhu, a podpora súkromného skladovania v záujme stabilizácie trhov.

V júni 2013 sa rozhodlo o modernizácii týchto mechanizmov. V porovnaní s minulosťou sú krízy čoraz častejšie a závažnejšie. Pre prípad kríz, ktoré presahujú rámec normálneho fungovania trhov, bola vytvorená osobitná rezerva, posilnil sa aj núdzový mechanizmus.

Okrem toho sa zavádzajú podpory v prospech zakladania vzájomných fondov a poisťovacích mechanizmov, ktoré majú poľnohospodárom pomôcť lepšie predvídať a prekonávať krízy.

Vytvorili sa aj nové mechanizmy, ktoré majú povzbudiť poľnohospodárov, aby sa organizovali do profesijných a medziodvetvových organizácií. Komisia zároveň začala monitorovať vzťahy v rámci potravinového reťazca s úmyslom motivovať rôznych aktérov, aby zvýšili transparentnosť cien a obchodných postupov.

 

ROZVOJ VIDIEKA

O ČO V ROZVOJI VIDIEKA IDE?

V kontexte SPP pod rozvojom vidieka sa rozumie udržanie životaschopnosti vidieckych oblastí, a to prostredníctvom podpory programov zameraných na investície, modernizáciu a podporu tak poľnohospodárskych, ako aj nepoľnohospodárskych činností.

KTO RIADI ROZVOJ VIDIEKA?

Foto: www.cmagroup.sk

Foto: www.cmagroup.sk

Členské štáty si volia opatrenia zodpovedajúce vlastným potrebám a samy si spravujú vlastné programy. EÚ hradí časť nákladov v rámci spolufinancovania.

KOĽKO ROZVOJ VIDIEKA STOJÍ? Z AKÝCH PEŇAZÍ SA FINANCUJE?

Rozpočet pre 28 členských štátov na obdobie rokov 2014 až 2020 predstavuje 95 miliárd eur. Tieto finančné prostriedky pochádzajú z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

AKO SA FINANČNÉ PROSTRIEDKY VYUŽÍVAJÚ?

Od roku 2014 sa EPFRV stane súčasťou nového spoločného strategického rámca spolu s Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR), Európskym sociálnym fondom (ESF), Kohéznym fondom a Európskym fondom námorného a rybného hospodárstva (EFNRH). Tento strategický rámec by mal prispieť k naplneniu cieľa stratégie Európa 2020, ktorým je udržateľný, inteligentný rast.

Z prostriedkov určených na rozvoj vidieka sa môžu financovať poľnohospodárske aj nepoľnohospodárske činnosti zodpovedajúce týmto šiestim prioritám:

– podpora prenosu poznatkov a inovácií,

– zvýšenie konkurencieschopnosti,

– podpora organizácie v rámci potravinového reťazca a riadenie rizík,

– obnova, zachovanie a rozvoj ekosystémov;

– podpora efektívneho využívania zdrojov a prechod na nízkouhlíkové

hospodárstvo,

– podpora sociálneho začlenenia, znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

Členské štáty alebo regióny budú môcť navrhovať podprogramy s vyššou mierou podpory, ktoré by sa zameriavali napríklad na špecifické situácie v určitých sektoroch, na mladých poľnohospodárov, drobných farmárov, horské oblasti a krátke dodávateľské reťazce.

MÔŽU BYŤ PROGRAMY ROZVOJA VIDIEKA PRISPÔSOBENÉ RÔZNYM REGIÓNOM?

Každá krajina si vytvára vlastnú národnú stratégiu rozvoja vidieka, existuje však aj možnosť vypracovať špecifické programy a realizovať ich na regionálnej úrovni.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI ROZVOJOM VIDIEKA V RÁMCI SPP A REGIONÁLNOU POLITIKOU?

Zatiaľ, čo regionálna politika sa zameriava na pomoc najchudobnejším regiónom v EÚ, programy rozvoja vidieka sa vzťahujú na všetky vidiecke oblasti vo všetkých krajinách únie.

Politika rozvoja vidieka pomáha nielen poľnohospodárom, ale aj iným subjektom, ktoré sú zapojené do vidieckej ekonomiky, ku ktorým patria napríklad vlastníci lesov, poľnohospodárski robotníci, malé podniky, miestne združenia a iní.

Foto: www.ruralwestcheshire.org

Foto: www.ruralwestcheshire.org

ČO JE LEADER?

Leader je program zameraný na posilnenie vidieckej ekonomiky. Dáva prednosť iniciatíve aktérov na miestnej úrovni (prístup zdola nahor) pred tým, aby sa im ponúkali už hotové riešenia (prístup zhora nadol). Podľa v súčasnosti platných pravidiel musia krajiny EÚ vynaložiť na projekty Leader minimálne 5 % rozpočtu určeného na rozvoj vidieka.

MÔŽE ROZVOJ VIDIEKA PRISPIEŤ K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA?

Každý program rozvoja vidieka musí zahŕňať opatrenia na ochranu a rozvoj prírodných zdrojov a krajiny vo vidieckych oblastiach. Financujú sa opatrenia na ochranu a zachovanie prírodnej krajiny, ako aj opatrenia na boj proti zmene klímy, a to:

– zachovanie kvality vody,

– udržateľné hospodárenie s pôdou,

– výsadba stromov ako prevencia erózie a záplav.

pripravila: Ľubica Sýkorová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs