Pomoc pre ženy – obete násilia

25.júl 2014

Pomoc pre ženy – obete násilia

„Ide o priekopnícky projekt,“ zdôraznil tajomník Miroslav Vasin.

„Ide o priekopnícky projekt,“ zdôraznil tajomník Miroslav Vasin.

SPOLOČNÝ PROJEKT DVOCH POKRAJINSKÝCH SEKRETARIÁTOV

Podľa prieskumu, ktorý v roku 2009 vykonala Viktimologická spoločnosť Srbska, viac ako polovica anketovaných žien zažilo nejaký druh násilia. Najzastúpenejšie je mentálne násilie, ďalej nasleduje fyzické, prenasledovanie a sexuálne násilie v rodine. Páchateľom je najčastejšie súčasný alebo bývalý manžel alebo partner.

Tento prieskum bol vykonaný v rámci projektu Pokrajinského sekretariátu pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť a bol podkladom na návrh Programu ochrany žien pred násilím a v partnerských vzťahoch v AP Vojvodine, ktorý sekretariát vypracoval v tomto roku. V programe sú definované strategické smery pôsobenia vo Vojvodine v období rokov 2014 – 2020.

Okrem opatrení, ktoré sú usmernené na pozdvihnutie vedomia verejnosti, zveľadenie systému všeobecných a špecializovaných služieb ochrany a podpory pre obete násilia, programom sú zahrnuté aj inovačné opatrenia, akým je aj Program pre ekonomické posilnenie žien – obetí rodinného a partnerského násilia. V rámci tohto programu Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť vypísal konkurz na pridelenie prostriedkov zamestnávateľom na realizáciu programu zamestnávania žien – obetí násilia. Tento konkurz prezentovali vo štvrtok 17. júla a ide o spoločný projekt uvedeného rezortného sekretariátu, ako aj Pokrajinského sekretariátu pre zdravotníctvo, sociálnu politiku a demografiu. Na realizáciu tohto projektu je vyčlenených 10 miliónov dinárov.

Pri tejto príležitosti pokrajinský tajomník Miroslav Vasin zdôraznil, že ide o úplne nový projekt, ktorý bude skutočnou podporou ženám – obetiam násilia. „Po odchode z bezpečného domu alebo nejakej inej inštitúcie ženy budú môcť začať samostatný život. Nebudú od nikoho závislé. Týmto projektom budeme počas jedného roka stimulovať zainteresovaných podnikateľov, ktorí sa zaviažu, že istú ženu zamestnajú a umožnia jej ekonomickú nezávislosť. Sme prví v regióne, ktorí sa rozhodli pre takýto druh pomoci,“ povedal M. Vasin a doložil, že určití podnikatelia súhlasili, že zamestnajú viac ako 200 žien a ak sa tento projekt ukáže ako vydarený, v nasledujúcom roku bude vyčlenených viac prostriedkov.

Ilustračná fotografia z kampane proti násiliu (zdroj: Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, prácu a rodovú rovnosť)

Ilustračná fotografia z kampane proti násiliu (zdroj: Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, prácu a rodovú rovnosť)

Pokrajinská tajomníčka pre zdravotníctvo, sociálnu prácu a demografiu Vesna Kopitović podčiarkla, že keď ide o problematiku násilia, nič nesmie byť náročné a nemožné. „Po prvýkrát môžeme podniknúť niečo významné pre 203 žien, ktoré sú pomenované ako obete násilia. S našou pomocou tieto ženy nebudú označené iba ako obete, ale ako ženy, ktorým poskytujeme pomoc a ktoré sú na správnej ceste, aby sa stali ekonomicky nezávislé. Významnú úlohu budú mať aj centrá pre sociálnu prácu, s ktorými budeme pracovať nielen na ekonomickej nezávislosti žien, ale aj na ich psychickom zdraví,“ povedala.

Prečo je dôležitý tento projekt? Najmä preto, lebo existenčné problémy sú najčastejším dôvodom, prečo ženy neopúšťajú násilníkov alebo sa k nim vrátia po určitom čase. Každá piata žena – obeť násilia povedala, že neopustila násilníka práve preto, lebo sa nemala kam odsťahovať, čiže nemala prostriedky na riešenie problémov s bývaním. Všetky ženy, ktoré prežili násilie, si neustále hľadali hocijakú prácu, ale možnosti neboli veľké. Z tohto dôvodu by tento program mal prispieť nielen k zlepšeniu finančného postavenia týchto žien, ale aj k ich opätovnému integrovaniu sa do spoločnosti.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs