S certifikátmi o počítačovej zručnosti – jednoduchší život na pobreží Kene

2.okt 2013
Spoločná fotografia tímu Trnavskej univerzity a kominitnych zdravotníckych pracovníkov so získanými IT certifikátmi v Kwale

Spoločná fotografia tímu Trnavskej univerzity a komunitných zdravotníckych pracovníkov so získanými IT certifikátmi v Kwale

Piatok 13-teho bol pre komunitných zdravotných pracovníkov a pracovníčky z troch nutričných centier v regióne Kwale, koordinovaných tímom terénnych pracovníkov Trnavskej univerzity, veľmi podnetný a úspešný. Po 3-mesačnom kurze „Počítačových základov“ nadobudli zručnosti a získali certifikáty, ktoré sa im v budúcnosti určite zídu.

V máji 2013 odišiel absolvent informatiky na FEI STU v Bratislave, Pavol Markovič, ktorý sa programovaniu a fotografii venuje takmer dvadsať rokov, na päť mesiacov do Kene ako rozvojový dobrovoľník. Na projekte Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (TU) mal v regióne Kwale za úlohu: zvýšiť počítačovú gramotnosť u lokálnych ľudí z pobrežia Kene – formou IT prednášok a workshopov. Dobrovoľnícky rozvojový projekt TU nesie názov “Budovanie kapacít v oblasti počítačovej gramotnosti v Kwale a zvyšovanie verejného povedomia o slovenskej rozvojovej spolupráci”.

Pre kenských ľudí, ktorí nikdy nesedeli pri počítači, to bola obrovská výzva: pochytiť za tri mesiace počítačové základy. Keďže doma nemajú vlastný počítač, precvičovať si naučené klávesové skratky mohli len na svojich pracoviskách – v nutričných centrách, zriadených Trnavskou univerzitou v rámci rozvojového projektu MZVaEZ, financovaného z podpory Slovak Aid.

Odborník na IT, resp. ICT: Pavol Markovič sa snažil trom skupinkám 30- až 50-ročných ľudí, žijúcich na kenskom vidieku (v Kwale, Tiwi a Mkongani) vysvetliť čo najviac polopatisticky prácu s MS Office/OpenOffice, ale zároveň ich informoval aj o nových médiách, bezpečnosti a ochrane údajov na internete, masovej komunikácii aj fundraisingu. Lokálna komunita doteraz takýmito zručnosťami nedisponovala. No už začiatkom septembra si komunitní zdravotnícki pracovníci a pracovníčky dokázali sami vyhľadať slovo „malnutrition“ (podvýživa) vo vyhľadávači Google, založili si emailovú adresu a poslali správu do ostatných nutričných centier.

Dňa 13. Septembra 2013 získali dvanásti najlepší komunitní zdravotnícki pracovníci a pracovníčky, ktorí absolvovali všetkých sedem modulov počítačového kurzu, IT certifikáty. Do budúcna im počas slávnostnej ceremónie v Kwale health resource centre popriali veľa šťastia a úspechov v práci: terénni pracovníci TU v Kwale, manažér projektu aj samotný školiteľ – slovenský rozvojový dobrovoľník v Keni.

Zdravotné sestry a komunitní zdravotnícki pracovnici na IT lekcii v Tiwi

Zdravotné sestry a komunitní zdravotnícki pracovnici na IT lekcii v Tiwi

Keď sa ktokoľvek opýta IT trénera: Pavla Markoviča, prečo vlastne prebiehal tréning počítačových základov pre jednoduchých kenských ľudí v kwalskom regióne, odpoveď je jednoduchá: „Práca s počítačom patrí dnes medzi zručnosti (aj na africkom kontinente), ktoré sú žiadané takmer v každom zamestnaní. Preto budú mať moji študenti s IT certifikátom bezpochyby výhodu na trhu práce v budúcnosti.“ Projektový manažér, Juraj Jančovič z TU dodáva: „Zároveň tým napomôžu poslednej fáze slovensko-kenského projektu s názvom: ‘Sociálno-zdravotnícka starostlivosť o podvyživené deti do 5. roku života a ich matky v regióne Kwale’, ktorý mal za cieľ aj zbieranie a vyhodnocovanie dát o podvýžive v danej pobrežnej oblasti. Komuniťáci už vedia zozbierané dáta digitalizovať z papierovej do elektronickej podoby – čo je veľmi dôležité pre budúcu spoluprácu a ďalšie sociálno-zdravotnícke projekty SR v Keni…“ Po odchode slovenského tímu terénnych pracovníkov domov, by mala Trnavská univerzita naďalej cez internet dostávať pravidelne zozbierané dáta o výžive i podvýžive od svojho lokálneho partnera (Kwale district hospital) a zvyšovať povedomie o tejto problematike v SR i v Keni.

Božena Baluchová

Foto: Palo Markovič

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs