Samostatnosť a komunikácia

18.jún 2013
Aké nové poznatky prinesie anketa? – časť účastníkov prezentácie údajov o invalidite

Aké nové poznatky prinesie anketa? – časť účastníkov prezentácie údajov o invalidite

SVET ŠTATISTIKY (3)

Vo všetkých demokratických štátoch občania majú právo byť informovaní o všetkých verejných podmienkach a činiteľoch, ktoré môžu vplývať na ich život, kým je záväzkom štátnej správy umožňovať im a podporovať prístup takýmto informáciám. Chýrečný francúzsky demograf Alfred Sauvy neustále vyzdvihoval, že sú ľudia, keď sú dobre informovaní občanmi, a keď nie sú, tak sa stávajú objektmi.

Všetky štatistické výskumy v istom zmysle slova ohrozujú súkromie, no podstatné je, aby toto bolo zredukované na najmenšiu možnú mieru, čiže len na tie nevyhnutné informácie o respondentoch. Je to princíp, ktorý sa uplatňoval aj u nás pri získavaní základných údajov o osobách s invaliditou.

Dá sa povedať, že k jej najzložitejším formám, okrem pár už spomínaných, patrí i absencia samostatnosti jednotlivcov pri obliekaní, stravovaní, osobnej hygiene. S tým má problém 88 188 osôb. Ich najväčší podiel, nad tri percentá, je v Obci Petrovac na Mlavi, kým je nad dve percentá v obciach Rekovac, Gadžin Han, Bosilegrad, Crna Trava. Najmenšia, spod jedného percenta, je v obciach Čukarica, Novi Pazar, Rakovica, Nový Belehrad, Grocka. Najznačnejšia časť tejto kategórie ľudí s invaliditou je vo veku nad 65 rokov: 4,9 percenta.

Ďalšou skupinou invalidov sú tí, ktorí majú problémy s komunikáciou. Je ich 58 202: najviac v obciach Petrovac na Mlavi (2,93 percenta), Crveni Krst (0,8), Kovin (2,06), Crna Trava (1,92) a Rekovac (1,55 percenta), najmenej v lokálnych samosprávach Nový Belehrad (0,47 percenta), Stari Grad (0,50), Sriemske Karlovce (0,53), Rakovica a Palilula (Belehrad) s po 0,54 percenta.

 Aby sa okrem základných údajov o všetkých šiestich skupinách invalidov, prípadne aj o siedmej, v ktorej sú invalidi s viacerými problémami naraz, získali hlbšie poznatky, Republikový štatistický ústav – v duchu zaužívanej európskej a medzinárodnej praxe – začal v tomto roku realizovať a implementovať Anketu o príjmoch a podmienkach života (SILK). Cieľom otázok, ktoré obsahuje, je zistiť, či anketovaní majú, aj v akom stupni alebo forme, obmedzenia týkajúce sa práce alebo vykonávania každodenných aktivít v dôsledku choroby alebo invalidity.

Výsledkom odpovedí na súbor takýchto otázok, ako aj ďalších, vzťahujúcich sa na ich sociálno-ekonomickú pozíciu, bude zmapovanie situácie a vypracovanie obrazu o zapojení sa osôb s invaliditou do rozličných sfér bežného života, v ktorých môžu prípadne byť vystavení diskriminácii. Je to napríklad vzdelávanie (najvyššia kvalifikácia a vek, v ktorom bola získaná, trvanie školenia), práca a zamestnávanie (štatút a pozícia zamestnanca), príjmy a sociálna ochrana (zdroj a úroveň príjmov)… O tom však pri niektorej inej príležitosti.

                                                                                                       O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs