Slávnostné služby Božie

14.jún 2013

V nedeľu 9. júna v modlitebnici slovenského evanjelického a. v. filiálneho cirkevného zboru v Begeči pripomenuli si sté výročie posvätenia modlitebnice. Prví Slováci evanjelici sa nasťahovali do Begeča už koncom 18. storočia. Viac ako 100 rokov nemali svoj vlastný bohoslužobný stánok. Ich túžby splnil gróf Chotek, ktorý im na tento účel daroval pozemok. Zo zbierok v báčskych cirkevných zboroch sa v roku 1912 pustili do stavby. Modlitebný dom dokončili v roku 1913 a dňa 25. mája ho posvätili. Posviacku vykonal konsenior báčsky a farár hložiansky Ján Dedinský spolu s farárom kulpínskym Gustavom Klobušickým. Vtedy bolo v Begeči 245 Slovákov evanjelikov.

24begecNa toto jubileum pozvali aj vzácnych hostí – dôstojného pána biskupa SEAVC Samuela Vrbovského, seniora báčskeho Vladimíra Valenta, predsedníčku Matice Slovenskej v Srbsku Katarínu Melegovú-Melichovú, farárku báčskopalanskú Jasminu Kotasovú-Medveďovú a bývalého hložianskeho farára Samuela Hnilicu. Pán biskup bol zároveň aj slávnostným kazateľom a keďže sa tu v posledných rokoch vykonali viaceré práce, modlitebnicu znovu posvätil. Slávnosť poctili aj hostia z Hložian, Čelareva a Palanky. Vyjadrili nádej, že aj keď v Begeči ubúdajú Slováci evanjelici a aj tí, ktorí sú aktívni v pôsobení zboru, netreba strácať nádej. Vždy sa nájdu tí, ktorí budú dbať o baštu evanjelickej duchovnosti a slovenskosti v Begeči. Príklady toho sú aj prostredia, kde je ešte menej Slovákov a napriek tomu sa tam stále udržuje slovenské povedomie a zachováva príslušnosť k evanjelickej cirkvi. Krátke dejiny modlitebnice a súčasnosť zboru podal farár z matkocirkvi Jaroslav Kopčok. Služby Božie obohatili aj piesne Anny a Anny Margaréty Valentových.

V súčasnosti je v Begeči viac ako 350 Slovákov. Z toho počtu cirkevnú daň si riadne platí približne 200 občanov. Z toho priemerne sa na služby Božie do modlitebnice schádza 12 až 15 veriacich. Služby Božie koná predčitateľka Božena Pekárová. Farár z matkocirkvi z Hložian prichádza minimálne osemkrát v roku a počas adventného a pôstneho obdobia  prisluhuje Večeru Pánovu. Kurátorkou je Alžbeta Murtínová a presbyterky sú Katarína Tótová, Katarína Konkulićová a Zuzana Činčuráková. Početní cirkevníci boli ochotní priložiť ruku k dielu a postarať sa o to, aby slávnosť stého výročia posvätenia modlitebnice bola veľkolepá.

Jaroslav Kopčok

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs