Súbeh na aktivity a projekty zvýšenia kvality žiackeho štandardu

15.mar 2016

Súbeh na aktivity a projekty zvýšenia kvality žiackeho štandardu

SÚBEH 

NA FINANCOVANIE A SPOLUFINANCOVANIE TROV PROGRAMOVÝCH AKTIVÍT A PROJEKTOV NA ZVÝŠENIE KVALITY ŽIACKEHO ŠTANDARDU NA ÚZEMÍ AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY V ROKU 2016

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá (ďalej: sekretariát) v súlade s Pokrajinským parlamentným uznesením o rozpočte Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 2016 (Úradný vestník APV číslo 54/15), ako aj Finančným plánom sekretariátu na rozpočtový rok 2016 bude financovať/spolufinancovať trovy programových aktivít a projektov na zvýšenie kvality žiackeho štandardu v  Autonómnej pokrajine Vojvodine (ďalej: AP Vojvodina). Celková suma prostriedkov plánovaná na pridelenie podľa súbehu je 1.947.500,00 dinárov.

Realizácia finančných záväzkov sa vykoná v súlade s likvidnými možnosťami rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 2015.

Právo účasti na súbehu majú ustanovizne žiackeho štandardu – domovy žiakov stredných škôl, školy so žiackymi domovami, špeciálne školy so žiackymi domovami, žiacke strediská, žiacke letoviská a žiacke kultúrne strediská na území AP Vojvodiny, ktorých zakladateľkou je Srbská republika, resp. AP Vojvodina.

Uvedené prostriedky sa určili:

 • na organizovanie stretnutí žiackych domovov v AP Vojvodine,
 • na realizáciu programov a projektov v oblasti vzdelávania a výchovy, kultúry, umenia a športu,
 • na realizáciu rôznych podujatí,
 • na uvedenie a zachovávanie HACCP a ISO štandardov v ustanovizniach žiackeho štandardu a
 • na uskutočnenie iných programových aktivít a projektov vo funkcii zvýšenia úrovne žiackeho štandardu.

PODMIENKY SÚBEHU

 1. Rozvrhovanie prostriedkov sa koná podľa nasledujúcich kritérií:
 • význam programových aktivít, resp. projektov pre rozvoj žiackeho štandardu v AP Vojvodine,
 • počet účastníkov v programových aktivitách a projektoch,
 • stupeň vyspelosti jednotky lokálnej samosprávy, na ktorej území sa nachádza ustanovizeň žiackeho štandardu,
 • jestvovanie iných zdrojov financovania programových aktivít, resp. projektov,
 • úspešná realizácia pridelených prostriedkov z rozpočtu AP Vojvodiny v predchádzajúcich rokoch s doručenou správou a dôkazmi o účelovom a zákonnom užívaní rozpočtových prostriedkov,
 • že programovú aktivitu a projekt možno prevažne realizovať v bežnom rozpočtovom roku a
 • výška žiadaných prostriedkov na realizáciu programových aktivít, resp. projektov.
 1. Podávateľ prihlášky má k prihláške pripojiť:
 • fotokópiu aktu ustanovizne o zápise do súdneho registra v príslušnom orgáne a
 • fotokópiu potvrdenia o daňovom identifikačnom čísle.

Sekretariát si vyhradzuje právo žiadať si od podávateľa žiadosti, podľa potreby, dodatočnú dokumentáciu a informácie.

Nebudú sa rozoberať neúplné a oneskorené prihlášky.

SPÔSOB APLIKOVANIA

Lehota na odovzdanie prihlášok na súbeh je 31. marec 2016.

Žiadosti sa odovzdávajú na súbehovom tlačive sekretariátu (jedna ustanovizeň podáva len 1 súbehové tlačivo), ktoré má byť overené a podpísané oprávnenou osobou podávateľa žiadosti.

Prihlášky s potrebnou dokumentáciou sa odovzdávajú na adresu:

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá – Súbeh pre žiacky štandard v AP Vojvodine – programy a projekty, Bulvár Mihajla Pupina 16, 21 000 Nový Sad

Tlačivo prihlášky sa môže stiahnuť z oficiálnej webovej prezentácie Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá: www.puma.vojvodina.gov.rs zo 07. marca 2016.

Výsledky súbehu sa uverejnia na webovej prezentácii sekretariátu.                    

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs