Súbeh na vybavenia pre školy základného vzdelania a výchovy a stredné školy

15.mar 2016

Súbeh na vybavenia pre školy základného vzdelania a výchovy a stredné školy

SÚBEH

NA FINANCOVANIE A SPOLUFINANCOVANIE OBSTARANIA VYBAVENIA PRE ŠKOLY ZÁKLADNÉHO VZDELANIA A VÝCHOVY A ŠKOLY STREDNÉHO VZDELANIA NA ÚZEMÍ AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY NA ROK 2016

Súbeh sa vypisuje na sumu prostriedkov zabezpečených Pokrajinským parlamentným uznesením o rozpočte Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 2016 (Úradný vestník  APV č. 54/15) a to pre financovanie a spolufinancovanie obstarania vybavenia  pre školy základného vzdelania a výchovy na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v sume 29 000 000,00 dinárov a na financovanie a spolufinancovanie obstarania vybavenia pre školy stredného vzdelania na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sumu 14 408 774,00 dinárov.

Uskutočnenie finančných záväzkov sa bude konať v súlade s likvídnymi možnosťami rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 2016.

PODMIENKY SÚBEHU

 1. Podávatelia žiadosti

Užívatelia, ktorí majú právo zúčastniť sa v rozvrhovaní prostriedkov, sú školy  pre základnú a strednú výchovu a vzdelanie a školy pre stredné vzdelania na území Autonómnej  pokrajiny Vojvodiny, ktorých zakladateľkou je Srbská republika, AP Vojvodina a jednotka lokálnej samosprávy.

Užívateľ sa môže uchádzať  najviac o 1 000 000 dinárov.

Užívateľ je povinný, aby pri obstarávaní vybavenia konal v súlade s ustanoveniami Zákona o verejných obstarávaniach (vestník Službeni glasnik RS číslo 124/12, 14/15 a 68/2015).

 1. Kritériá na rozvrhnutie prostriedkov

Kritériá na rozvrhnutie prostriedkov podľa Pravidiel o pridelení rozpočtových prostriedkov Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá na financovanie a spolufinancovanie obstarania vybavenia pre školy základného vzdelania a výchovy  a školy stredného vzdelania na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sú:

 1. význam plánovaného vkladania do vybavenia za účelom navýšenia kvality a modernizácie uskutočnenia vyuky,
 2. nevyhnutnosť vybavenia na organizáciu vykonávania vyuky,
 3. význam vybavenia na zlepšenie bezpečnosti žiakov v školách,
 4. počet žiakov v škole – počet konečných užívateľov,
 5. stupeň rozvinutosti jednotky lokálnej samosprávy, na území ktorej sa nachádza ustanovizeň vzdelania a výchovy,
 6. výnimočný význam jednotlivých stredných škôl pre občanov, ktorí žijú na území AP Vojvodiny (školy určené uznesením o určení stredných škôl výnimočného významu pre Autonómnu pokrajinu Vojvodinu z 20. decembra 2005),
 7. jestvovanie iných zdrojov financovania obstarania vybavenia,
 8. úspešná realizácia pridelených prostriedkov z rozpočtu AP, Vojvodiny predchádzajúcich rokov s odovzdávaním správy a dôkazmi o účelovom a zákonom využívaní rozpočtových prostriedkov,
 9. obstaranie vybavenie, ktoré sa prevažne môže uskutočniť v bežnom rozpočtovom roku,
 10. výška a reálnosť žiadaných prostriedkov na obstaranie vybavenia.

SPÔSOB PODÁVANIA ŽIADOSTI

Žiadosti  na pridelenie prostriedkov sa podávajú na jedinečnom súbehovom tlačive sekretariátu (jedna ustanovizeň podáva len jedno súbehové tlačivo). Kompletnú  súbehovú dokumentáciu možno prebrať od 07. marca 2016 roku na internetovú adresu sektretariátu www.puma.vojvodina.gov.rs.

Žiadosti sa odovzdávajú poštou na adresu: Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá s označením Pre súbeh – na financovanie a spolufinancovanie obstarania zariadenia pre školy základného vzdelania výchovy a školy stredného vzdelania na území AP Vojvodiny na rok 2016, Bulvár Mihajla Pupina 16, 21000 Nový Sad, alebo sa podávajú osobne odovzdávaním v spisovni pokrajinských orgánov správy v Novom Sade (v prízemí budovy Pokrajinskej vlády).

Spolu s prihláškou na súbeh podáva sa aj nasledujúca povinná dokumentácia:

 • fotokópia potvrdenia o zápise do súdneho registra vzdelávacej ustanovizne,
 • fotokópia potvrdenia o daňovom identifikačnom čísle a
 • neviazaná ponuka – predbežný účet na obstaranie vybavenia (výpočet obstarania zariadenia).

Lehota na podávanie prihlášok na súbeh je 31. marec 2016.

Sekretariát si vyhradzuje právo od podávateľa prihlášky podľa potreby žiadať si dodatočnú dokumentáciu a informácie, resp. aby na splnenie podienok určil splnenie potrebných podmienok.

Oneskorené a neúplné prihlášky sa nebudú rozoberať.

Výsledky súbehu  budú uverejnené na internetovej prezentácii sekretariátu.

Dodatočné informácie súvisiace s uskutočnením súbehu môžu dostať záujemci v sektretariáte na telefon 021/487-4439, 487-4348 a 487-4614.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs