Súbeh na obstaranie vybavenia pre základné školy

15.mar 2016

Súbeh na obstaranie vybavenia pre základné školy

SÚBEH 

NA FINANCOVANIE A SPOLUFINANCOVANIE OBSTARANIA VYBAVENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ČO MAJÚ STATUS VEREJNE UZNANÝCH ORGANIZÁTOROV AKTIVÍT FORMÁLNEHO ZÁKLADNÉHO VZDELÁVANIA DOSPELÝCH NA ÚZEMÍ AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY NA ROK 2016

Súbeh sa vypisuje na sumu 1.900.000,00 dinárov, zabezpečených Pokrajinským parlamentným uznesením o rozpočte  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 2016 (Úradný vestník APV číslo 54/15), na financovanie a spolufinancovanie obstarania vybavenia pre základné školy, čo majú status verejne uznaných organizátorov aktivít formálneho základného vzdelávania na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 2016.

Realizácia finančných záväzkov sa vykoná v súlade s likvidnými možnosťami rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 2016.

PODMIENKY SÚBEHU

 1. Podávatelia žiadostí

Užívatelia, čo majú právo zúčastniť sa v rozvrhovaní prostriedkov sú základné školy na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ktorých zakladateľkou je Srbská republika, AP Vojvodina a jednotka lokálnej samosprávy,  čo majú status verejne uznaných organizátorov aktivít formálneho základného vzdelávania dospelých, resp. rozhodnutie pokrajinského sekretariátu, že splnili predpisom určené podmienky na výkon činnosti formálneho základného vzdelávania dospelých.

Užívateľ sa môže uchádzať najviac po sumu 500.000,00 dinárov.

Užívateľ je povinný pri obstaraní vybavenia konať podľa ustanovení Zákona o verejnom obstaraní (vestník Službeni glasnik RS číslo 124/12, 14/15 a 68/15).

 1. Kritériá rozvrhovania prostriedkov

Kritériá rozvrhovania prostriedkov podľa Pravidiel o pridelení rozpočtových prostriedkov Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvána financovanie a spolufinancovanie obstarania vybavenia pre základné školy, čo majú status verejne uznaných organizátorov aktivít formálneho základného vzdelávania dospelých na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sú:

 1. význam plánovaného vkladania do vybavenia za účelom zvýšenia kvality a modernizácie výkonu výučby,
 2. nevyhnutnosť vybavenia pre organizovanie výkonu výučby,
 3. počet navštevovateľov školy – počet konečných užívateľov,
 4. stupeň vyvinutosti jednotky lokálnej samosprávy, na ktorej území sa nachádza vzdelávacia ustanovizeň,
 5. jestvovanie iných zdrojov financovania obstarania vybavenia,
 6. obstaranie vybavenia, čo sa môže prevažne realizovať v bežnom rozpočtovom roku a
 7. výška a reálnosť žiadaných prostriedkov na obstaranie vybavenia.

SPÔSOB PODÁVANIA ŽIADOSTÍ

Žiadosti o pridelenie prostriedkov sa podávajú na jednotnom súbehovom tlačive sekretariátu (jedna ustanovizeň odovzáva len jedno súbehové tlačivo). Kompletná súbehová dokumentácia sa môže stiahnuť od 07. marca 2016 z webovej stránky sekretariátu www.puma.vojvodina.gov.rs

Žiadosti sa odosielajú poštou na adresu: Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá s označením: „Pre súbeh – na financovanie a spolufinancovanie obstarania vybavenia pre základné školy pre vzdelávanie dospalých“, Bulvár Mihajla Pupina 16, 21 000 Nový Sad alebo sa odovzávajú osobne v spisovni pokrajinských orgánov správy v Novom Sade (prízemie budovy Pokrajinskej vlády).

K prihláške na súbeh sa pripája nasledujúca dokumentácia:

 • fotokópia potvrdenia o zápise do súdneho registra vzdelávacej ustanovizne,
 • fotokópia potvrdenia o daňovom identifikačnom čísle a
 • ponuka bez záväzkov – predbežný účet na obstaranie vybavenia (kalkulácia obstarania vybavenia).

Lehota na podávanie prihlášok na súbeh je 31. marec 2016.

Sekretariát si vyhradzuje právo žiadať si od podávateľa žiadosti dodatočnú dokumentáciu a informácie, resp. na pridelenie prostriedkov určiť splnenie potrebných podmienok.

Oneskorené alebo neúplné prihlášky sa nebudú rozoberať.

Výsledky súbehu sa zverejnia na webovej prezentácii sekretariátu.

Zainteresované osoby dodatočné informácie súvisiace s realizáciou súbehu môžu dostať v sekretariáte na telefónnom čísle 021/487-4614 a 021/487-4502.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs