Súbeh na projekty v oblasti základného a stredného vzdelávania

15.mar 2016

Súbeh na projekty v oblasti základného a stredného vzdelávania

SÚBEH 

NA FINANCOVANIE A SPOLUFINANCOVANIE AKTIVÍT, PROGRAMOV A PROJEKTOV NÁRODNOSTNÝCH RÁD NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN V OBLASTI ZÁKLADNÉHO A STREDNÉHO VZDELANIA NA ÚZEMÍ AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY NA ROK 2016

Súbeh sa vypisuje na financovanie a spolufinancovanie aktivít, programov a projektov národnostných rád národnostných menšín v oblasti rozvoja a zvyšovania kvality základného a stredného vzdelania v jazykoch/reči národnostných rád – národnostných spoločenstiev v Autonómnej pokrajine Vojvodine.

 1. ROZVRHNUTIE PROSTRIEDKOV

Súbeh sa vypisuje na celkovú sumu 1.325.000,00 dinárov, ktorá sa rozvrhuje:

 1. na aktivity, programy a projekty v oblasti základného vzdelania v sume 855.000,00 dinárov a
 2. na aktivity, programy a projekty v oblasti stredného vzdelania v sume 470.000,00 dinárov.

Prostriedky sa prideľujú na financovanie a spolufinancovanie aktivít, programov a projektov národnostných rád národnostných menšín v oblasti rozvoja a zvyšovania kvality základného a stredného vzdelania v jazykoch/reči národnostných rád – národnostných spoločenstiev v Autonómnej pokrajine Vojvodine, určených najmä pre:

 

 • dotovanie prípravy a vypracovanie testov a úloh v menšinových jazykoch pre súťaže na všetkých úrovniach, od obecnej a regionálnej po republikovú, v organizácii Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky.
 1. PODMIENKY A PRAVIDLÁ SÚBEHU
 1. Právo zúčastniť sa na súbehu majú národnostné rady národnostných menšín so sídlom na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, a to na aktivity, programy a projekty v oblasti rozvoja a zvyšovania kvality základného a stredného vzdelania v jazykoch/reči národnostných rád – národnostných spoločenstiev v Autonómnej pokrajine Vojvodine.
 2. Podané prihlášky rozoberá komisia vymenovaná pokrajinským tajomníkom pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá (ďalej: pokrajinský tajomník).
 3. Komisia nebude rozoberať oneskorené a neúplné prihlášky, prihlášky, čo neboli odovzdané oprávnenými osobami, ako ani prihlášky, čo nie sú predmetom súbehu.
 4. Pri rozhodovaní o pridelení prostriedkov sa bude prihliadať na kritériá určené Pravidlamio pridelení rozpočtových prostriedkov Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá na financovanie a spolufinancovanie aktivít, programov a projektov národnostných rád národnostných menšín v oblasti rozvoja základného a stredného vzdelávania, a to:
 • odpoveď na tému projektu (ciele a aktivity sú v súlade s prioritami súbehu, ciele projektu sú jasné, konkrétne a uskutočniteľné, aktivity sú reálne a adekvátne na dosiahnutie cieľov),
 • vplyv navrhnutého projektu (veľkosť cieľovej skupiny, stupeň zapojenia cieľovej skupiny, ktorej je projekt určený, viditeľnosť projektu, udržateľnosť výsledkov projektu),
 • kompetentnosť navrhovateľa a doterajšia skúsenosť (doterajšie skúsenosti v realizácii projektov, ktoré prispievajú k zveľaďovaniu vzdelávaco-výchovnej práce).
 1. Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá (ďalej: sekretariát) si vyhradzuje právo žiadať si od podávateľa žiadosti, podľa potreby, dodatočnú dokumentáciu a informácie, resp. na pridelenie prostriedkov určiť splnenie dodatočných podmienok.
 2. Prihlášky a pripojená dokumentácia sa nevracajú podávateľom.
 3. Rozhodnutie o rozvrhnutí prostriedkov vynesie pokrajinský tajomník podľa návrhu komisie.
 4. Rozhodnutie pokrajinského tajomníka je konečné a proti nemu nemožno vzniesť opravný prostriedok.
 5. Výsledky súbehu sa uverejnia na webovej stránke sekretariátu, pričom sekretariát nie je povinný zdôvodňovať svoje rozhodnutia.
 6. S podávateľmi prihlášok, ktorým sa schvália prostriedky sekretariát uzavrie zmluvu o financovaní, resp. spolufinancovaní aktivít, podľa ktorej sa prostriedky vyplatia.
 1. SPÔSOB APLIKOVANIA
 1. Lehota na odovzdávanie prihlášok  je 31.03.2016.
 2. Prihlášky sa odovzdávajú výlučne na súbehových tlačivách sekretariátu.
 1. Kompletná súbehová dokumentácia sa môže stiahnuť od  03.2016 z webovej stránky sekretariátu www.puma.vojvodina.gov.rs
 1. K prihláške sa záväzne pripájajú kópie nasledujúcich dokumentov:
 • potvrdenia o registrácii národnostnej rady v príslušnom orgáne a
 • potvrdenia o daňovom identifikačnom čísle (DIČ).
 1. Prihlášky na súbeh sa podávajú v srbskom jazyku alebo v jazyku/písme národnostnej menšiny – národnostného spoločenstva, čo sa úradne používa v Autonómnej pokrajine Vojvodine.
 2. Prihlášky sa odovzdávajú osobne, odovzdaním v spisovni pokrajinských orgánov pokrajinskej správy v Novom Sade (budova Pokrajinskej vlády) alebo sa odosielajú poštou na adresu:

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, 21 000 Nový Sad, Bulvár Mihajla Pupina 16

S OZNAČENÍM: PRE SÚBEH NA FINANCOVANIE A SPOLUFINANCOVANIE AKTIVÍT, PROGRAMOV A PROJEKTOV NÁRODNOSTNÝCH RÁD NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN V OBLASTI ZÁKLADNÉHO A STREDNÉHO VZDELÁVANIA

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs