Súbeh na spolufinancovanie programov a projektov v oblasti silnenia jazykových kompetencií

15.mar 2016

Súbeh na spolufinancovanie programov a projektov v oblasti silnenia jazykových kompetencií

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá vypisuje

 

SÚBEH 

NA SPOLUFINANCOVANIE  PROGRAMOV A PROJEKTOV V OBLASTI SILNENIA JAZYKOVÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V AP VOJVODINE NA ROK 2016

Súbeh sa vypisuje na spolufinancovanie programov a projektov v oblasti silnenia jazykových kompetencií žiakov základných škôl v Autonómnej pokrajine Vojvodine.

 1. ROZVRHOVANIE PROSTRIEDKOV

Súbeh sa vypisuje na celkovú  sumu 470.000,00 dinárov na programy a projekty v oblasti silnenia jazykových kompetencií žiakov základných škôl v Autonómnej pokrajine Vojvodine.

Prostriedky sa prideľujú na spolufinancovanie programov a projektov v oblasti silnenia jazykových kompetencií žiakov základných škôl v Autonómnej pokrajine Vojvodine, najmä na:

 • Organizáciu a realizáciu medziobvodových súťaží zo znalosti jazyka (maďarský, rumunský, slovenský, rusínsky a chorvátsky) a jazykovej kultúry pre žiakov základných škôl, ktorí sa vzdelávajú v materinskom jazyku.
 1. PODMIENKY A PRAVIDLÁ SÚBEHU
 1. Právo zúčastniť sa súbehu majú základné školy na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, a to na organizáciu a realizáciu medziobvodových súťaží zo znalosti jazyka (maďarský, rumunský, slovenský, rusínsky a chorvátsky) a jazykovej kultúry pre žiakov základných škôl, ktorí sa vzdelávajú v materinskom jazyku.
 2. Podané prihlášky rozoberá komisia, ktorú vymenúva Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá (ďalej: pokrajinský sekretariát).
 3. Komisia nebude rozoberať oneskorené a neúplné prihlášky, ktoré neboli podané oprávnenými osobami, ako ani prihlášky, ktoré nie sú predmeto súbehu.
 4. Pri rozhodovaní o pridelení prostriedkov sa bude prihliadať na kritériá určené Pravidlami o pridelení rozpočtových prostriedkov Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá na  spolufinancovanie programov a projektov v oblasti silnenia jazykových kompetencií žiakov základných škôl na území AP Vojvodiny:
 • splnenie témy projektu (ciele a aktivity projektu sú v súlade s prioritami súbehu, ciele projektu sú jasné, konkrétne a uskutočniteľné, aktivity sú reálne a adekvátne na dosiahnutie cieľov),
 • vplyv navrhnutého projektu (veľkosť cieľovej skupiny, stupeň zapojenosti cieľovej skupiny, ktorej je projekt určený, viditeľnosť projektu, udržateľnosť výsledkov projektu)
 • kompetentnosť navrhovateľa a doterajšia skúsenosť (doterajšia skúsenosť v realizácii projektov, ktoré prispievajú zveľadeniu vzdelávaco-výchovnej práci).
 1. Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá (ďalej: sekretariát) si vyhradzuje právo žiadať si od podávateľa žiadosti dodatočnú dokumentáciu a informácie, resp. na pridelenie prostriedkov určiť splnenie dodatočných podmienok.
 2. Prihlášky a podaná dokumentácia sa podávateľom nevracajú.
 3. Rozhodnutie o rozvrhnutí prostriedkov vynáša pokrajinský tajomník na základe návrhu komisie.
 4. Rozhodnutie pokrajinského sekretariátu je konečné a proti rozhodnutiu sa nemôže uložiť opravný prostriedok.
 5. Výsledky súbehu sa zverejnia na webovej prezentácii sekretariátu, sekretariát nemusí zdôvodniť svoje rozhodnutie.
 6. S podávateľmi prihlášok, ktorým sa povolili prostriedky sekretariát uzavrie zmluvu o spolufinancovaní aktivity na základe ktorej sa prostriedky zaplatia.

III. SPÔSOB PODÁVANIA ŽIADOSTÍ

 1. Lehota na podávanie prihlášok na súbeh je 31. marec 2016.
 2. Prihlášky sa podávajú výlučne na súbehových tlačivách sekretariátu.
 3. Súbehová dokumentácia sa môže stiahnuť od marca 2016 z webovej stránky sekretariátu www.puma.vojvodina.gov.rs
 4. K prihláške na súbeh sa pripája nasledujúca dokumentácia:

fotokópia potvrdenia o daňovom identifikačnom čísle,

fotokópia potvrdenia o registrácii v príslušnom orgáne.

 1. Prihlášky na súbeh sa podávajú v srbskom jazyku alebo v jazyku/hovore národnostnej menšiny-národnostného spoločenstva, ktoré sa úradne používajú v Autonómnej pokrajine Vojvodine.
 2. Prihlášky na súbeh sa odovzávajú osobne v spisovni pokrajinských orgánov správy v Novom Sade (prízemie budovy Pokrajinskej vlády) alebo sa odosielajú poštou na adresu:

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, 21 000 Nový Sad, Bulvár Mihajla Pupina 16

S OZNAČENÍM: PRESÚBEH NA SPOLUFINANCOVANI PROGRAMOV A PROJEKTOV V OBLASTI SILNENIA JAZYKOVÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V AP VOJVODINE

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs