Súbehy na kúpu domov a zveľadenie postavenia žien

6.feb 2019

Pokrajinský ústav pre rodovú rovnosť dnes vypísal súbeh na pridelenie nenávratných finančných prostriedkov manželským a nemanželským párom na území AP Vojvodiny na kúpu domov na dedine. Súbeh hodnoty 30 miliónov dinárov je otvorený do 15. apríla.  

Súbehy prezentovala riaditeľka Diana Milovićová

Ide o šiesty cyklus súbehu a počas minulých rokov 218 párov dostalo prostriedky na kúpu domov.

Ďalším súbehom, ktorý dnes vypísali, je súbeh na pridelenie nenávratných finančných prostriedkov združeniam občanom / združeniam žien na financovanie projektov v oblasti rodovej rovnosti s cieľom zveľadenia postavenia žien príslušníčok národnostných menšín. Súbeh je otvorený do 14. februára.

Podrobnejšie o súbehoch si môžete prečítať na stránke Pokrajinského ústavu pre rodovú rovnosť.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs