Svedectvo, dokument a základ

16.aug 2013

KNIHY

 

(Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 2003 – 2013. Hlavná a zodpovedná redaktorka Anna Tomanová-Makanová. Výkonní redaktori: Ladislav Čáni, Vladimír Valentík. Redakcia: prof. Dr. Samuel Čelovský, Oto Filip, Milina Sklabinská. Lektorovanie a korektúra: Katarína Melichová. Fotografie: Archív NRSNM a NVU Hlas ľudu. Výtvarná a grafická úprava: Ladislav Čáni, Vladimír Valentík, Miroslav Šuster. Technický redaktor a počítačová príprava: Miroslav Šuster. Vydavateľ: NRSNM. Tlač STYLOS GROUP, Nový Sad. Náklad: 1 000 výtlačkov.)

 

34obalkaO8Rok 2013 – pamätný pre našu menšinu, existenciu, národnostnú politiku. Príčina je veľkolepá a známa: desiate výročie vzniku Národnostnej rady. A je dobre, že nám o ňom, okrem dní a príležitostí oslavných, slávnostných a slávnosťových, svedectiev elektronických a fotografických, zostáva i to knižné. Nejde o žiadne náhodne zvolené čriepky z našej najnovšej histórie, ale prednostne o ucelený pohľad na mnohé jej aspekty v dobe, keď sme i ako menšina, i ako spoločnosť prechádzali a prechádzame rôznymi (r)evolučnými zmenami. Na vzdelaní vyrastáme, kultúrne sa pozdvihujeme, nuž nečudo, že naša duchovná kultúra má dôstojné miesto aj v širších rámcoch. Veď práve kultúra je spolu so vzdelaním, informovaním, úradným používaním jazyka a písma  jedným z prvých a prvoradých poslaní jubilujúcej Národnostnej rady.

Pohľad, niekedy užší, niekedy širší, v závislosti od absolvovanej aktivity a prístupných zdrojov, na všetko, v čom sa angažovala od 18. januára dodnes, ponúka od 1. augusta takmer 500 strán formátu A 4 pamätnice menom Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 2003 – 2013.

Významovo a chronologicky je členená na päť častí. Prvou je úvodník predsedníčky rady Anny Tomanovej-Makanovej s trefným titulkom Desať rokov – desať dôvodov, ktorým v kocke ozrejmuje dôvody vzniku, význam, aspekty práce a spolupráce Národnostnej rady. Nasleduje viac ako 25 pozdravných príhovorov (strany 13 až 90) významných slovenských, medzinárodných a našich spoločenských dejateľov k jubileu: od podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka po Petra Teofilovića, prvého pokrajinského ombudsmana v rokoch 2003 – 2009.

Najrozsiahlejšou časťou (strany 91 až 400) je Z činnosti NRSNM 2003 – 2013, ktorej dominujú príznačnosti toho-ktorého roka: prvý bol v znamení založenia, druhý inštitucionálneho rozvoja a preberania zakladateľských práv k NVU Hlas ľudu, tretí poznačil začiatok spoluorganizovania SNS, štvrtý čulá a intenzívna aktivita rady vo všetkých oblastiach, piaty založenie Fondu pre vydavateľskú činnosť Slovenské tlačené slovo, šiesty založenie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, siedmy schválenie Zákona o národnostných radách národnostných menšín, ôsmy voľby do NRSNM, deviaty sčítanie obyvateľstva, desiaty, ktorý bol v znamení inštitúcií a podujatí osobitného významu a založenia Múzea vojvodinských Slovákov…

34ovalO8Najväčšiu časť neľahkej roboty na zmapovaní všetkého, čo sa dialo, odviedli Milina Sklabinská, ktorá je autorkou všeobecného prehľadu a činnosti výborov v rokoch 2003 až 2007, ako i Ladislav Čáni, ktorý je podpísaný pod autorským prehľadom na roky 2009 až 2012. Samozrejme, nemožno si nevšimnúť i podiel a prínos iných autorov: Lidije Damijanovej (všeobecný prehľad a činnosť výborov 2008), Svetlany Zolňanovej (state zo vzdelávania 2009 – 2012), Vladimíry Dorčovej-Valtnerovej a Vladimíra Lenharta (state z informovania 2009 – 2012), Márie Čániovej a Svetluše Hlaváčovej (state z kultúry 2009 – 2012), ako i Lýdie Čemanovej (state z úradného používania jazyka a písma).

Dokument doby vzácny už tým, že je azda prvým o NRSNM tohto druhu, rozsahu a s takouto tematikou u nás, hodnotný i tým, že prináša utriedené hodnoty, preverené časom, že dokorán otvára dvere do početných skrýš rôznych uplynulých dianí, že zahŕňa zo všetkého čosi, čo nami ten-ktorý rok hýbalo a zveľaďovalo. Veď náš život sa zo dňa na deň stáva bohatší o nové formy, o množstvo ďalších, to nielen kultúrnych hodnôt.

Usporiadanie textov, snímok a príloh je logické, významovo-chronologické, zodpovedajúce v značnej dávke popularizačnému hľadisku.

Autori dokázali úspešne viesť čitateľa cez takmer neprehľadné pole novších dianí a skúseností: predovšetkým za pomoci záplavy faktov, bez zbytočnej popisnosti a subjektívnych pohľadov, esejistky a úvah. A nebolo to ľahké. Keby bolo, tak by si azda i iné národnostné rady darovali také svedectvo vlastným menšinám k jubileu. Ide o pamätnicu, ktorú treba mať v knižnici a ktorá zaujme i odborníka i bežného čitateľa. Lebo je to dokument o nás, fundament, na ktorom sa dajú ďalej stavať nové svedectvá o týchto pohnutých rokoch, ktoré práve žijeme. Povedané mináčovsky, čas sudca si všíma zmien, ale cení si trvanie, spočíva v ňom, je to jeho rodné lôžko. Práve kvôli trvaniu takáto kniha i vznikla. A aj kvôli času, o ktorom svedčí.

Oto Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs