Stretávajme sa, aby sme nezabudli a zabudnutí aby sa nestratili

16.aug 2013

SPOLOČNOSŤ

 

Ako nás história učí, kultúrne spolky slovanských národov známe pod menom Matice sa stali jedinečným fenoménom slovanských národov v Európe. Prevažná časť z nich vznikla a pôsobila v rakúskom mocnárstve a slúžili ako obrana utláčaných národov. Ich hlavná úloha bola národno-obranná. V obdobiach národnej neslobody matice plnili národno-reprezentačnú úlohu. Nadväzovali spoluprácu s inými kultúrnymi, najmä slovanskými spolkami. Slovanské matice vznikali od prvej štvrtiny 19. storočia. Vznik jednotlivých matíc odzrkadľuje, aké boli politické a kultúrne podmienky toho-ktorého národa, pre jeho národný a kultúrny rozvoj. A tak po vzniku Matice srbskej (1826) postupne vznikali Matica česká (1831), Matica ilýrska (1842), Matica lužicko-srbská (1847), Matica haličsko-ruská (1848), Matica moravská (1849), Matica dalmatínska (1861)… V jubilejnom roku tisíceho výročia príchodu učiteľov Slovanov sv. Cyrila a Metoda vznikla Matica slovenská (1863) a o rok neskôr Matica slovinská (1864). Po nich nasledovali mnohé ďalšie, no môj krátky historický prehľad chcem zastaviť práve tu – v jubilejnom roku 1863, v roku 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na naše územie a 150. výročia založenia Matice slovenskej. Práve toto jubileum sa stalo motivujúcim prvkom uskutočniť 2. európsky kongres Matíc slovanských národov.

1. európsky kongres Matíc slovanských národov sa uskutočnil 26. – 28. marca 2007 tiež v Matici slovenskej v Martine. Mal zastúpenie z ôsmich zahraničných matíc. Boli tu prítomní i delegáti z Matice slovenskej v Srbsku, v Chorvátsku a na Ukrajine. Hoci 1. európsky kongres prijal svoje Memorandum i podnety a návrhy na ďalšiu spoluprácu, prešlo dlhých šesť rokov a okrem vydania Pamätnice z kongresu a knihy Michala Eliáša s názvom Z dejín Matíc slovanských národov, ktorú vydala Matica slovenská v roku 2010, sa veľa na poli vzájomnej spolupráce slovanských matíc neudialo.

Účastníci kongresu pred budovou Matice slovenskej

Účastníci kongresu pred budovou Matice slovenskej

Impulzom oživenia tejto činnosti bola výzva na stretnutie predstaviteľov Matíc slovanských národov Fórom slovanských kultúr v Ľubľane, v decembri 2012, kde jednou z prijatých úloh bolo pripraviť a uskutočniť 2. európsky kongres Matíc slovanských národov v Matici slovenskej v Martine z príležitosti jej jubilejného roku.

Krajanské múzeum ako ústredné pracovisko pre styk a spoluprácu so slovenským zahraničím a slovanskými maticami sa v zodpovednej príprave 2. európskeho kongresu slovenskému svetu otvorilo dokorán. Boli oslovené nielen Matice slovanských národov, ale aj vecne príslušné inštitúcie a organizácie, od ktorých sme očakávali nielen prihlásenie sa k tomuto rokovaniu, ale aj aktívny prístup pri obsahovej príprave, no hlavne pripojenie sa k tomuto projektu v ďalšom období.

A tak sa v dňoch 31. júla – 3. augusta t. r. v Matici slovenskej v Martine uskutočnil 2. európsky kongres Matíc slovanských národov. Samotné rokovanie kongresu sa udialo 1. augusta, no už v predvečer rokovania si jednotlivé matice mali možnosť v priestoroch Turčianskej galérie inštalovať malú výstavku svojich prác, literárnych a kultúrno-spoločenských výstupov. Táto výstavka slúžila na prezentáciu tvorivých počinov jednotlivých matíc počas celého dňa rokovania kongresu.

Samotný deň rokovania bol veľmi náročný. Po prijatí delegátov v sídle Matice slovenskej a na radnici Mesta Martin a po úvodnom emotívnom kultúrnom programe a slávnostných príhovoroch sa otvoril priestor pre jednotlivé príspevky a prezentácie jednotlivých matíc, ako aj plodná a konštruktívna diskusia o tom, ako ďalej pokračovať v myšlienke spolupráce matíc slovanských národov. Kongres zobral na vedomie tú skutočnosť, že Matice jednotlivých národov majú dnes odlišné postavenie a poslanie v národnej spoločnosti, no účasť na prvom a na druhom európskom kongrese Matíc slovanských národov dokazuje to, že otázka národnej kultúrnej a duchovnej identity Slovanov v Európe i na svete je stále živá, a preto si vyžaduje svoju pozornosť.

2. európsky kongres Matíc slovanských národov za prítomnosti delegácií: Matice slovenskej, Matice slovinskej, Matice českej, Matice bunjevskej, Matice sliezskej, Matice čiernohorskej, Matice lužicko-srbskej, troch slovenských matíc v Srbsku, v Chorvátsku a na Ukrajine a Fóra slovanských kultúr prijal Memorandum, v ktorom jasne deklaruje otázku intenzívnejšej spolupráce Matíc slovanských národov. V podnetoch a návrhoch diskusie odzneli určité návrhy foriem a metód práce v budúcnosti, s cieľom dosiahnuť pozitívnejšie výsledky.

Ďalšie dni sa delegácie Matíc slovanských národov v Martine stali hosťami osláv 150. výročia založenia Matice slovenskej. Mali možnosť byť hosťami na výstavách: Svätí Cyril a Metod v slovenskom výtvarnom umení, Matica v národe – Národ v matici, na slávnostnej prezentácii poštovej známky, striebornej zberateľskej mince, na prezentácii knihy Vrastanie do času, na odhalení súsošia sv. Cyrila a Metoda, odhalení búst Jána Francisciho, Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho, doplnené o mnohé ďalšie podujatia.

Verím, že 2. európsky kongres Matíc slovanských národov v Matici slovenskej v Martine sa stal pre jednotlivé delegácie Matíc slovanských národov nielen kultúrno-spoločenským zážitkom, ale aj určitým motivačným podnetom na ďalšiu spoluprácu v duchu hesla:  „Stretávajme sa, aby sme nezabudli a zabudnutí aby sa nestratili.“

Mgr. Daniel Zemančík

Foto: Monika Babalová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs