Takmer bez opozície

16.mar 2018

Takmer bez opozície

Stred Plandišta

Zhromaždenie obce Plandište už takmer nemá opozíciu. Na úvod dnešného zasadnutia totižto predseda Zhromaždenia Endre Szabo informoval výborníkov, že výbornícka skupina LDP – LSV prestala pôsobiť.

Výborníčka Vesna Jaćovićová, zvolená na listine LDP, medzi dvomi zasadnutiami pristúpila Srbskej národnej strane a výborníckej skupine v čele so SNS, v ktorej sa ešte nachádzajú výborníci skupiny občanov My môžeme, my chceme a Socialistickej strany Srbska. Týmto v opozícii zostal osamelý iba Marko Župunski z Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny.

Bez vážnejšej rozpravy

V takomto pomere síl zrejme sa ani nemohla očakávať vážnejšia rozprava. Zasadnutie sa zviedlo na krátky prejav spravodajcov o jednotlivých bodoch, správu o mienke patričného pracovného telesa Zhromaždenia a hlasovanie. Niekoľko minút pre každý bod. Pravdaže, výborníci predložené dokumenty schválili jednomyseľne. Iba spomínaný osamelý opozičník sa zdržal hlasovania.

Miestna kancelária v Hajdušici pre podstatné zmenšenie rozsahu práce už takmer dva roky pracuje iba dvakrát v týždni

Týmto spôsobom Zhromaždenie najprv vynieslo rozhodnutie o zmene organizácie obecnej správy. Ním vykonali ďalšie zmenšenie počtu matričných území. V obci sú teraz iba tri so sídlom v Plandišti, Margite a Veľkej Grede. Tomuto tretiemu patrí ja Hajdušica. Miestne kancelárie však aj naďalej budú fungovať vo všetkých dvanástich dedinách obce, ibaže nie každý deň, ale raz, resp. dvakrát v týždni.

Výborníci schválili aj program využívania prostriedkov úhrady na používanie minerálnych surovín na území obce. Očakáva sa, že sa z tohto zdroja, spolu s prenesenými prostriedkami z minulého roku do obecnej pokladnice vleje 3,7 milióna dinárov. Z toho tri milióny budú strovené na dokončenie kanalizácie v Plandišti. Ďalších 700 tisíc na výstavbu sanitárnej ochrany prameňov na zásobovanie pitnou vodou v dedinách obce.

Zhromaždenie vynieslo aj program odcudzenia stavebného pozemku vo verejnom vlastníctve obce Plandište na rok 2018. Dalo tiež súhlas na Štatút predškolskej ustanovizne Srećno detinjstvo a vymenovalo odbornú komisiu na vypracovanie ročného programu ochrany, úpravy používania poľnohospodárskej pôdy. Vynieslo aj rozhodnutie o doplnení Rady pre bezpečnosť obce. V súlade so zákonom novými členmi tohto telesa sa stali všetci riaditelia základných škôl v obci, riaditeľ predškolskej ustanovizne, osvetový inšpektor a vedúci tímu pre ochranu obetí násilenstva v stredisku pre sociálnu prácu.

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs