Výbory, Hlas ľudu a aktuality

6.sep 2013

V poradí 15. zasadnutie NRSNM usporiadali v utorok 3. septembra v miestnostiach Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica v Pivnici. Ako úvodom povedala predsedníčka Anna Tomanová-Makanová, na schôdzi sa zúčastnilo 23 členov Rady. Ku navrhnutým bodom rokovacieho programu boli pridané ešte dva ďalšie a v takom znení bol program schválený. Prvý navrhla Katarína Melegová-Melichová a vzťahoval sa na aktuálnu neblahú situáciu vo Verejnom servise RTV Vojvodina a druhý predsedníčka Anna Tomanová-Makanová a týkal sa investícií a vkladov do kinosály v Pivnici.

Pracovné ovzdušie zasadnutia NRSNM v miestnostiach SKUS Pivnica

Pracovné ovzdušie zasadnutia NRSNM v miestnostiach SKUS Pivnica

Po schválení zápisnice z minulého 14. zasadnutia nasledovalo schvaľovanie polročných správ výborov NRSNM. V mene výborov správy o uplynulom šesťmesačnom pôsobení ozrejmili predsedovia: Výboru pre vzdelávanie – Svetlana Zolňanová, Výboru pre informovanie – Milina Florianová, Výboru pre kultúru – novozvolená predsedníčka Zdenka Valentová-Belićová a Výboru pre úradné používanie jazyka a písma – Pavel Marčok. Všetky štyri správy výborov boli bez dlhšej diskusie schválené. Podobne tak členovia rady schválili aj polročnú finančnú správu NRSNM. Štvrtý bod rokovacieho programu zasadnutia bol vyhradený pre voľbu zodpovedného redaktora novín Hlas ľudu. Predtým sa pristúpilo k schváleniu rozhodnutia o uvoľnení z funkcie doterajšieho zodpovedného redaktora Hlasu ľudu Michala Ďugu, diplomovaného filozofa, z Báčskej Palanky po vypršaní mandátu. Správna rada Hlasu ľudu vypísala súbeh na zodpovedného redaktora novín, na ktorý sa prihlásili dve kandidátky: Anna Francistyová, profesorka slovenského jazyka a literatúry, z Kulpína, redaktorka úseku kultúry v NVU Hlas ľudu, a Vladimíra Dorčová-Valtnerová, profesorka slovenského jazyka a literatúry a master európskych štúdií, z Maglića, novinárka – redaktorka novín Hlas ľudu. Obe kandidátky spĺňali podmienky súbehu. Správna rada NVU Hlas ľudu rozoberala správu Súbehovej komisie na voľbu zodpovedného redaktora novín Hlas ľudu a Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny na schválenie postúpila návrh na miesto zodpovedného redaktora novín Hlas ľudu na nasledujúce štvorročné mandátne obdobie vymenovať Vladimíru Dorčovú-Valtnerovú. Po kratšej diskusii, v ktorej bola kladne zhodnotená, ako bolo povedané, moderná koncepcia týždenníka Hlas ľudu, ktorú podala V. Dorčová-Valtnerová, táto kandidátka bola jednohlasne členmi NRSNM zvolená za zodpovednú redaktorku novín Hlas ľudu na obdobie štyroch rokov.

Pracovné ovzdušie zasadnutia NRSNM v miestnostiach SKUS Pivnica

Pracovné ovzdušie zasadnutia NRSNM v miestnostiach SKUS Pivnica

V pokračovaní rozoberali a po diskusii i schválili informáciu o uplynulých Slovenských národných slávnostiach, v rámci ktorých boli i oslavy desiateho výročia založenia NRSNM.

O kritickej situácii v RTV Vojvodina najprv hovorila K. Melegová-Melichová. Poukázala na to, že v tomto médiu, v rámci ktorého sú zahrnuté i menšinové redakcie, sa prišlo po kritickú hranicu, keď je už otázna jeho existencia, a preto nemôže ani NRSNM byť k tomu ľahostajná. V snahe podniknúť správny krok, členovia rady sa zhodli napísať vyhlásenie ohľadom situácie v RTV Vojvodina a zaslať ho na patričné domáce, ako aj zahraničné úrady. Záverom zasadnutia predsedníčka A. Tomanová-Makanová navrhla, aby sa zvyšné prostriedky z osláv desiateho výročia NRSNM vo výške jeden milión dinárov usmernili na renovovanie kinosály v Pivnici, kde sa konajú medziiným aj dva festivaly: Stretnutie v pivnickom poli a DIDA. Predstaviteľom MS Pivnica, Obce B. Palanka, ZŠ v Pivnici, evanj. cirkvi, spolkov a združení v Pivnici predsedníčka A. Tomanová-Makanová odovzdala monografiu, ktorá vyšla k okrúhlemu výročiu NRSNM.

                                                                                         K. Gažová

 

 

 

 

36VladkaVLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ, profesorka slovenského jazyka a literatúry a master európskych štúdií, z Maglića, zamestnaná v NVU Hlas ľudu ako novinárka – redaktorka, sa narodila 19. októbra 1981 v Novom Sade. Stredoškolské vzdelanie absolvovala na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci. V roku 2005 získala diplom na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade,  na Oddelení slovakistiky, a v rokoch 2010 – 2011 nadobudla v Stredisku pre európske štúdie a výskum v Novom Sade titul master európskych štúdií. V rokoch 2005 – 2009 pracovala ako novinárka a moderátorka Slovenskej redakcie TV Vojvodina. V rokoch 2009 – 2013 bola koordinátorkou Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a od 1. marca 2013 pracuje ako novinárka – redaktorka v týždenníku Hlas ľudu. V rámci všestranného angažovania treba spomenúť práce na organizovaní a spravovaní Asociácie slovenských novinárov v rokoch 2008 – 2013, organizovanie novinárskych kurzov a sympózií. Od roku 2011 dodnes je členkou monitorovacieho tímu Novosadskej novinárskej školy. Na zasadnutí NRSNM v utorok 3. septembra bola vymenovaná za zodpovednú redaktorku novín Hlas ľudu na obdobie štyroch rokov. Do funkcie nastúpi 15. septembra 2013.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs