„Vydávajú byty…“

17.aug 2015

„Vydávajú byty…“

O slovese vydať (sa) a nedokonavej podobe vydávať (sa) zdá sa nám, že všetko vieme. Vydať je dostať zo seba: zem vydá úrodu, vydať zo seba všetku silu; nevydal hláska. Aj odovzdať do rúk, do vlastníctva či dať do moci: vydať tovar, materiál zo skladu; vydať / nevydať zajatcov, vydať mesto. Známe nám je aj vydať slečnu či dať za ženu, uviesť do manželstva, čo môže byť aj taký prípad, že ju vydali proti vôli. Aj rozkazy možno vydať – teda verejne vysloviť, vyhlásiť, uverejniť, ale aj zatykač možno vydať. Publikovať tlačou je tiež vydať: vydať knihu, číslo časopisu, korešpondenciu. Pri platobnom styku sa termín vydať veľmi často používa, a to v zmysle minúť, zaplatiť: vydať všetky, posledné peniaze, ale aj vrátiť drobné: vydať z tisícky alebo nemám vám vydať. Vydať svedectvo znamená svedčiť, pokiaľ vydať niekoho na milosť a nemilosť znamená vydať ho napospas. Týmto slovesom vyjadrujeme aj vyhlasovať, označovať: vydať lož za pravdu. Zvratné vydať sa použijeme, keď chceme vyjadriť: odísť s istým cieľom, vypraviť sa, dať sa: vydať sa na cestu, za dobrodružstvom; úsilím stratiť, dať zo seba: vydať sa z posledných síl; oddať sa vplyvu, pôsobeniu niečoho, obyčajne nepriaznivému, ako to nachádzame i u Vajanského: Či nevydám sa nebezpečenstvu znova vás stretnúť?; utratiť, minúť peniaze: vydať sa zo všetkých úspor; uzavrieť manželstvo: dcéra sa už vydala atď.

Ako vidieť, keď ide o byty, domy či iné stavebné objekty – tie sa nevydávajú; v týchto prípadoch ako vhodné máme použiť sloveso prenajať, dať do nájmu: prenajať záhradu, garáž; prenajať si, alebo vziať do nájmu, či najať si povedzme chatu na leto.

Anna Horvátová

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs