Výlučne stranícke kádre

18.júl 2013

Ani 10. zasadnutie Zhromaždenia mesta (ZM) Zreňanin, ktoré sa začalo vo štvrtok 11. a skončilo v piatok 12. júla, neprešlo bez zdĺhavého zdôvodňovania návrhov na doplnenie rokovacieho programu. Opozícia (DS, LSV a SRS) aj tentoraz podala zo 30 návrhov. Vládnuca väčšina (SNS, SPS, JS, PUPS) však akceptovala iba iniciatívu výborníčky DS Ildiko Bogyo k založeniu oddelenia pre poskytovanie terapie ožarovaním v zreňaninskej nemocnici. Hneď potom potvrdila zánik mandátu výborníka Sašu Ždrnju (SNS) pre odchod na novú funkciu a uvoľnila ho z funkcie námestníka predsedu ZM. Na jeho miesto vo výborníckych laviciach nastúpil Aleksandar Martinov.

Telocvičňa v Aradáči čaká na dokončenie

Telocvičňa v Aradáči čaká na dokončenie

Ostrú reakciu opozície (DS, LSV, SRS, DSS) vyvolal návrh na zmenu rokovacieho poriadku ZM, ktorým sa čas na podanie návrhov na zmeny a doplnky rokovacieho programu, repliky a upozornenia na porušenie rokovacieho poriadku pred schválením rokovacieho programu obmedzuje na 10 minút pre jednu výbornícku skupinu. Vládnuca koalícia takýto návrh zdôvodnila potrebou vytvoriť podmienky na účinnejšiu prácu, lebo – podľa ich mienky – opozícia často zneužíva Zhromaždenie na promóciu vlastnej politiky a často mrhá čas aj na navrhovanie a zdôvodňovanie bezvýznamných otázok. Opozícia takýto návrh považuje za porušovanie demokratických a ústavných práv na vyjadrenie vlastnej mienky a pokus o jej umlčanie. Hlasmi vládnucej väčšiny tento dokument bol schválený a bude zaujímavé sledovať, ako sa opozícia do budúcna vtesná do stanoveného času a ako predseda ZM Radovan Bulajić zabezpečí, aby ho neprekročili.

Po schválení niekoľkých rozhodnutí z oblasti územného plánovania s cieľom   vytvoriť podmienky pre nové investície zasadnutie bolo prerušené a pokračovalo nasledujúceho dňa ďalšou horúcou témou – voľbou riaditeľov verejných podnikov a ustanovizní.

Za riaditeľov verejných podnikov a ustanovizní hlasmi vládnucej väčšiny zvolili doterajších úradujúcich riaditeľov okrem Modernej galérie Ečka, kde sa úradujúci riaditeľ nekandidoval na funkciu riaditeľa. Odročená je iba voľba riaditeľa Rozhlasovej stanice Zreňanin a Mestskej bytovej agentúry, lebo – ako zdôvodnil tajomník ZM Milan Mrkšić – ani jeden kandidát nespĺňal podmienky. Ako sa dalo očakávať, opozícia vládnucej koalícii vytýkala, že na čelné funkcie vo VP zvolili stranícke osobnosti, a nie odborníkov, tvrdiac k tomu, že sa nedokázali ako úradujúci riaditelia, a jednotlivci vraj aj zneužívali úradné postavenie a spôsobili škodu. Upozornili aj na údajné procedurálne chyby a nedodržiavanie zákona o verejných podnikoch. Jednohlasne (síce bez hlasov výborníkov LSV, ktorí keď povedali, čo mali, opustili zasadnutie) bol zvolený iba kandidát na riaditeľa Mestskej teplárne Aleksandar Starčević, ktorý vraj aj ako úradujúci významne zveľadil prácu tohto podniku.

V pokračovaní výborníci jednohlasne podporili záver, ktorým sa začína iniciatíva k založeniu oddelenia pre poskytovanie terapie ožarovaním v zreňaninskej nemocnici. Na návrh primátora Ivana Bošnjaka, zhromaždenie osobitným záverom naložilo VKP Vodovod a kanalizácia, aby poskytol dôkladnú informáciu o verejnom obstarávaní vykonávateľov pre projektovanie, financovanie, výstavbu a údržbu zariadení na prečisťovanie pitnej vody a spôsobe, akým sú tie práce zverené nemeckej spoločnosti WTE. Tieto informácie sú podľa slov primátora nevyhnutné na rokovania o pokračovaní realizácie tohto významného projektu.

V. Hudec 

 

TELOCVIČŇA V ARADÁČI

Medzi otázky, ktoré sa opozícia už dlhší čas snaží zaradiť do rokovacieho programu patria aj príčiny prerušenia prác na výstavbe telocvične v Aradáči. Primátor Mr. Ivan Bošnjak odpovedal, že na objekte je ukončených 80 percent prác, ibaže vykonávateľ, s ktorým mesto podpísalo zmluvu, nedodržal zmluvu a namiesto ocele, ktorá je plánovaná a kúpená a nachádza sa v Kysáči, použil inú oceľ, a teraz žiada, aby mu tá oceľ bola vyplatená a tá už kúpená, aby zostala mestu. Mestu to pravdaže nezodpovedá a s vykonávateľom rokuje o tom, ako  vzniknutú situáciu prekonať.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs