Výzva na podávanie návrhov na Cenu Pro Cultura Slovaca

10.dec 2018

Výzva na podávanie návrhov na Cenu Pro Cultura Slovaca

Výzva na podávanie návrhov na Cenu Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov za rok 2019

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko), Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (Maďarsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko), zriaďovatelia Ceny Pro Cultura Slovaca, vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v Slovenskej republike, ktoré majú vo svojom predmete činnosti  problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Pro Cultura Slovaca navrhli potenciálnych ocenených na rok 2019. Prihlášky treba zaslať najneskôr do 28. februára 2019 mailom na: office@slovackizavod.org.rs, ustavprekulturu@gmail.com a následne aj v tlačenej podobe na adresu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (Njegošova 16/2, 21 000 Nový Sad, Srbsko).

Cena Pro Cultura Slovaca sa udeľuje každoročne pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva (18. apríla) počnúc rokom 2018 za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov. Zriaďovatelia ceny môžu udeliť každoročne aj Pamätné listy za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov. Cenu alebo pamätný list môžu získať fyzické osoby alebo právnické osoby z komunít dolnozemských Slovákov (Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko), alebo zo Slovenskej republiky, ak svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenskej národnostnej kultúry na Dolnej zemi.

Cena Pro Cultura Slovaca sa udeľuje:

 1. a) za prínos v oblasti ľudovej kultúry;
 2. b) za prínos v oblasti divadelného umenia a umeleckého prednesu;
 3. c) za prínos v oblasti výtvarného umenia;
 4. d) za prínos v oblasti hudobného umenia;
 5. e) za prínos v oblasti tvorby a realizácie významných kultúrnych podujatí;
 6. f) za prínos v oblasti audiovizuálnej tvorby;
 7. g) za činnosť vo vedení kultúrno-umeleckých telies tradičnej a modernej kultúry;
 8. h) za úspešné riadenie kultúrnych ustanovizní;
 9. i) za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí;
 10. j) za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry, za ich prezentáciu a propagáciu;
 11. k) za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov;
 12. l) za mimoriadny kultúrny počin v slovenskom dolnozemskom i zahraničnom kontexte.

Prihlášku na podanie návrhov si môžete vyhľadať na portáli ÚKVS.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs