Vznikla Slovenská asociácia grantových poradcov

24.jan 2013

Ambíciou asociácie je priniesť kvalitatívnu zmenu do prípravy a implementácie rozvojovej pomoci na projektovej a programovej úrovni.

Slovenská asociácia grantových poradcov (SAGP), dobrovoľné záujmové združenie profesionálov z oblasti podpory lokálneho i regionálneho rozvoja a grantového poradenstva, začína v týchto dňoch svoju aktívnu činnosť. Ambíciou asociácie je priniesť kvalitatívnu zmenu do prípravy a implementácie rozvojovej pomoci na projektovej a programovej úrovni a tým prispieť k zvýšenej úspešnosti čerpania EÚ fondov alokovaných pre Slovensko. „Zjednotením a aktivizáciou odbornej verejnosti chce SAGP vytvoriť spoločnú nezávislú platformu. Našim prvým krokom bude snaha o zefektívnenie plánovania nového programového obdobia 2014 – 2020,” upresňuje zámery SAGP Tamás Szőke, predseda asociácie.

Aké sú ciele asociácie?
Hlavnými cieľmi asociácie, ktoré upravujú Stanovy SAGP, je zabezpečovať odborné stanoviská k formovaniu a implementácii rozvojovej politiky SR ako aj k problematike EÚ fondov, organizovať odborné podujatia a vzdelávanie pre odbornú i laickú verejnosť a v neposlednej rade zastupovať a chrániť záujmy svojich členov. Dlhodobou víziou SAGP je tak profesionalizácia a štandardizácia služieb súvisiacich s prípravou a implementáciou rozvojových projektov financovaných z grantových zdrojov prostredníctvom sústavného budovania znalostnej bázy založenej na praktických skúsenostiach.

Zdroj: SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs