Zahlasujú sľubnejší zajtrajšok

28.aug 2013

Kysáč je jednou z trinástich osád patriacich do rámcov Mesta Nový Sad. O komunálnu vybavenosť a nehatený chod celkového života Kysáčanov sa starajú členovia Rady Miestneho spoločenstva. Nové miestne vedenie nastúpilo do funkcie pred necelým polrokom. O tom, čo v súčasnosti podnikajú v záujme zlepšenia podmienok žitia v Kysáči a o plánoch do budúcnosti nám rozprávali Ján Slávik, predseda RMS, Branko Predojević, podpredseda RMS, Nedeljko Lugonja, predseda Komunálnej komisie, Janko Pavlov, predseda Poľnohospodárskej komisie, a Mária Balcová, tajomníčka Miestneho spoločenstva.

− Už na začiatku mandátu novej Rady MS sme nadviazali spoluprácu s Ústavom pre výstavbu mesta Nový Sad a prvá naša požiadavka sa vzťahovala na rekonštrukciu parkovísk. Úpravy sú urobené pred Slovenským národným domom, Starou farou a ambulanciou a zároveň je dlaždicami vynovený priestor na vchode do ambulancie. Takmer na všetkých vozovkách v dedine je urobená horizontálna signalizácia, čiže vyznačené sú stredné čiary. Vyznačené sú parkovacie miesta na parkoviskách pri železničnej stanici, družstve, futbalovom ihrisku a kostoloch. Toho času sa pripravuje projekt na výstavbu parkoviska pred základnou školou a pred školskou športovou halou, kde najprv treba riešiť odvádzanie atmosférickej vody, − hovoria spolubesedníci a informujú, že je zavedená aj káblová TV sieť.

Rada MS Kysáč: (sedia) Ján Slávik, Mária Balcová, Nedeljko Lugonja, (stoja) Janko Pavlov a Branko Predojević

Rada MS Kysáč: (sedia) Ján Slávik, Mária Balcová, Nedeljko Lugonja, (stoja) Janko Pavlov a Branko Predojević

− Pred pol druha mesiacom sme začali s výstavbou atmosférickej kanalizácie v najohrozenejších uliciach Jána Kollára, Ondreja Šranku, Mičátkovej a Šafárikovej a už pri posledných spŕškach sa ukázali výsledky. Keď ide o fekálnu kanalizáciu, v roku 2014 budeme žiadať, aby sa vypracovala projektová dokumentácia. Tým sa vytvoria podmienky na výstavbu, s ktorou by sa malo začať do konca mandátu terajšej mestskej moci. Túto záležitosť zaradíme do plánu na budúci rok ako prioritnú.

− Od 17. júla do 13. augusta prebiehala rekonštrukcia, čiže oprava všetkých ciest v kysáčskych uliciach, ktorá sa nerobila veľa rokov dozadu. Zaplátané sú všetky jamy, ktoré zaevidovala a určila Komunálna komisia Rady MS. Vyasfaltované sú aj chodníky na kritických miestach pri budove MS a v Ulici Štúrovej v dĺžke 40 – 50 metrov. V nasledujúcom roku sa budeme dožadovať kompletnej rekonštrukcie cesty v Ulici slovenskej, v ktorej je premávka veľmi hustá. Mali sme pripomienky občanov z Ulice vojvodinskej, že cestu ničia početné kamióny, a požiadali sme o pomoc v Mestskom sekretariáte pre dopravu.

Spolubesedníci spomenuli aj práce, ktoré sa tiež mali realizovať, ale nateraz sa to nepodarilo. Pre problémy s mechanizáciou podniku Šajkaška, ktorý je vykonávateľ prác, mešká vkladanie betónových rúr na melioračnom kanáli 362-7, od kruhového objazdu v Tankosićeve po trať v dĺžke 450 metrov. Ide o nedokončené práce začaté pred tromi či štyrmi rokmi. Očakáva sa aj čistenie kanála okolo priepustu cez trať, ako i rozšírenie priechodov cez hlboké priekopy na cestách v chotári (pri Ferkovom sálaši, pred domom Lugonjovcov a pri Kuvajte), čoho sa dožadovali aj z Klubu poľnohospodárov. Vybudovaných je aj niekoľko príjazdových rámp z poľnej cesty na asfaltovú, v čom sa bude pokračovať.

− Snažili sme sa vyhovieť všetkým pripomienkam a požiadavkám občanov vďaka tomu, že máme veľmi dobrú spoluprácu s predstaviteľmi mestských inštitúcií v Novom Sade. V spolupráci s požiarnikmi sme počas záplav intervenovali, zvlášť v Šafárikovej ulici. Tiež sa snažíme prilákať domácich a zahraničných investorov, aby vkladali do Kysáča, aby sme tak mohli zamestnať čím viacej našich občanov. Dokonca sme priestory v budove Miestneho spoločenstva a kancelárie ponúkli firme, ktorá píše projekty pre eurofondy. V spolupráci s nimi sa mienime uchádzať o prostriedky z predprístupových EÚ fondov. S tým cieľom sme realizovali stretnutie s bývalým premiérom Slovenska a exministrom zahraničia Mikulášom Dzurindom. Rozmýšľali sme o začatej športovej hale a prázdnych priestoroch Centroslavije a Novitetu. Chceli by sme v spolupráci s mestom doriešiť aj osud týchto budov. Prázdny mládežnícky dom nás podnietil rozmýšľať o organizovaní mladých, predovšetkým v prospech mládeže, ale aj v záujme dediny, − informujú spolubesedníci a spomínajú, čo všetko by sa malo v Kysáči robiť v roku 2014.

− Toho času sa robia projekty pre atmosférickú kanalizáciu v uliciach Dr. Janka Gombára, Štefánikovej, Jánošíkovej, Janka Jesenského, Vojvodinskej a Slovenskej. Práce by sa mali realizovať na budúci rok. S predstaviteľmi mesta sme rokovali o križovatke v centre Kysáča a rozhodli sme vybudovať kruhový objazd, pre ktorý sa pripravuje patričná projektová dokumentácia. V rámci tohto riešenia sa žiada premiestniť pomník. Vypracovanie projektov je predpokladom na začiatok všetkých prác, takže sa toho času robia viaceré projekty, všetky v záujme vyriešenia potrieb občanov.

− Priestor skládky odpadu pri poľovníckom dome je očistený za pomoci buldozéra, ktorý sme opravili, takže robí na plné obrátky. Na vyhadzovanie smetí budeme v budúcnosti prísne dozerať. Čo sa týka nedoriešeného problému organizovaného odvozu smetí, Miestne spoločenstvo by malo podpísať zmluvu s VKP Čistoća, lebo toho času ich robotníci odnášajú smeti všetkým. Aj tým, čo si platia za tieto služby, ako aj tým, čo vynesú odpad vo vreciach, lebo nemajú smetné koše tohto komunálneho podniku a neplatia poplatok za odvoz odpadu. Za vykonané služby by mali platiť všetci, avšak táto záležitosť sa musí riešiť na zhromaždení občanov. Na zhromaždení je ďalej potrebné riešiť aj otázku v súvislosti s cintorínom, lebo od budúceho roku miestne spoločenstvá sa nebudú starať o cintoríny a pochovávanie. Preberie si to buď VKP Lisje z Nového Sadu, alebo cirkevné spoločenstvá. Stanovisko členov rady MS je, aby sme to zverili cirkvám.

− Toho času je popri ceste na cintorín vyrovnaný terén a v pláne je cestu ešte rozšíriť, vystavať parkovisko v celej dĺžke a vysadiť tam stromy. Vysádzanie stromov sa plánuje aj na iných lokalitách v Kysáči. Čiastočne je upravený aj dvor Miestneho spoločenstva a zriadený je park. Pomohli sme všetkým kysáčskym organizáciám a klubom, ktoré nás o to požiadali, samozrejme, prihliadajúc na ich výsledky. Denne píšeme aj po niekoľko požiadaviek do mesta. Dali sme aj odporučenie na riešenie problému, ktorý vznikol pri rozdelení stavebného materiálu, čiže pomoci na odstránenie škôd spôsobených záplavami. Všimli sme si, že sa dosť kradne, takže sme sa zamestnávali aj problémom bezpečnosti občanov. Dali sme požiadavku a očakávame, že sa do jesene rieši i otázka hájnickej služby. Všetci členovia RMS robia svedomite, a tým trochu pasívnejším sa snažíme zadeliť úlohy, − povedali naši spolubesedníci.

Kysáč je vyspelou dedinou. Môže sa pochváliť základnou školou s modernou telocvičňou, predškolskou ustanovizňou, ambulanciou a lekárňou, ako i kultúrnou ustanovizňou KIS, dvoma kultúrno-umeleckými spolkami, činným MOMS, galériou a knižnicou. Má dva kostoly a niekoľko cirkví, tiež roľnícke družstvo. Život v Kysáči svojou činnosťou skvalitňujú početné spolky a kluby: Spolok kysáčskych žien, Klub poľnohospodárov, dve združenia penzistov, MO Červeného kríža, Dobrovoľnícky hasičský spolok, futbalový a strelecký klub, poľovnícky a rybársky spolok, drobnochovatelia a motorkári. Niekedy veľký podnik Javor dnes už takmer nepracuje, a tak si Kysáčania pracovnú príležitosť hľadajú u niekoľkých súkromníkov, ale poväčšine v Novom Sade, s ktorým majú dobré autobusové a železničné spojenie.

E. Šranková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs