ZASADALO ZHROMAŽDENIE OBCE ALIBUNÁR

23.okt 2018

ZASADALO ZHROMAŽDENIE OBCE ALIBUNÁR

Ústrednou témou 26. zasadnutia Zhromaždenia obce Alibunár v pondelok 22. októbra bol druhý tohtoročný opravný rozpočet. Trochu nečakane pred začiatkom rozoberania rokovacieho programu predseda obce Dušan Dakić informoval, že oficiálne preberanie povinností nového od bývalého predsedu obce neprebiehalo celkom podľa predpisov. Upozornil aj na niektoré iné problémy, na ktoré narazilo nové vedenie, týkajúce sa blokády obecného účtu pre nesplatenie troch splátok úveru komerciálnej banky, zastavenie dotácií z vyšších orgánov moci pre nedopatrenia v súvislosti s programom ochrany poľnohospodárskej pôdy, neúčelového trovenia prostriedkov sociálnej ochrany, meškania s výplatou na základe súdnych rozsudkov a iné.

Predseda obce Alibunár Dušan Dakić upozornil na početné problémy a nedopatrenia

Nasledovala polemika, v ktorej účinkovali dvaja výborníci lojálni bývalému predsedovi obce Predragovi Belićovi, ktorý tiež dostal slovo, aj keď na zasadnutí bol prítomný iba ako občan?! Všetko sa ukončilo výzvou predsedu Zhromaždenia Nedeljka Konjokrada predsedovi obce, aby o problémoch výborníkov informoval v osobitnej písomnej informácii, ktorá bude zaradená do rokovacieho programu a o čom sa potom bude môcť viesť rozprava.

V súvislosti s opravným rozpočtom námestníčka oddelenia pre financie Anita Mitrovićová povedala, že zmeny v rozpočte sú vlastne následkom problémov, o ktorých hovoril predseda obce Dakić. Okrem tohto opravným rozpočtom sa lokálna samospráva snaží riešiť problém blokády účtu Turistickej organizácie na sumu 7,5 milióna dinárov. Ďalšie dôvody sa týkajú pokračovania prác na vŕtaní studne vo výletnom mieste Devojački bunar a rekonštrukcie dvoch ulíc v Alibunári. Vcelku týmto opravným rozpočtom prostriedky boli navýšené o 1,2 milióna dinárov. Keď ide o priamych užívateľov rozpočtových prostriedkov, väčšina vykonala iba prerozdeľovanie prostriedkov a len nepatrne boli prostriedky zväčšené pre MS Alibunár, Seleuš a Lokve na organizáciu tamojších podujatí. Aj v Turistickej organizácii vykonali prerozdeľovanie prostriedkov, ktoré sú kôli spomínanej blokáde zväčšené o 4 milióny dinárov. Iba v rozpočtoch dvoch najmenších miestnych spoločenstiev Nového Kozjaku a Jánošíka neboli žiadne zmeny v porovnaní s prvým opravným rozpočtom.

Bývalý predseda Predrag Belić dostal slovo aj keď bol prítomný iba ako občan

Výbornícka väčšina (dvaja výborníci nehlasovali) schválila navrhnuté zmeny, ako aj zmeny finančných plánov, ktoré v súlade s týmto opravným rozpočtom vykonali všetci užívatelia rozpočtových prostriedkov. V pokračovaní výborníci schválili správu o realizácii obecného rozpočtu, v ktorej sa uvádza, že za prvých 9 mesiacov toho roku obec nakladala s 402,2 miliónmi dinárov. Z toho strovila 391,3 milióna a na obecnom účte 30. septembra bolo 10,8 milióna dinárov.

Anita Mitrovićová však pripomenula, že rovno v tom období bol blokovaný účet obce a zastavená dodávka dotácií z republikovej úrovne v sume 14 miliónov dinárov, ako aj výplata príslušnej časti dane zo zárobkov, ktorá je významným zdrojom financovania obce. Prvé dotácie po odblokovaní sa na účet dostali až 3. októbra. Vcelku v spomínanom období bolo uskutočnených 56 percent z plánovaných príjmov.

Výbornícka väčšina naďalej schválila aj niekoľko rozhodnutí z komunálnej oblasti a majetkových vzťahov, ako aj niekoľko rozhodnutí o zmene členov správnych rád jednotlivých ustanovizní, medzi nimi aj jánošíckej školy, kde namiesto Ivana Listmajera, ktorému prestal pracovný pomer v škole, za člena školskej rady z radov zamestnaných zvolili učiteľa Ondreja Urbana.

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs