Ako sa pohnúť z mŕtveho bodu

19.jún 2014

Ako sa pohnúť z mŕtveho bodu

V Miestnom spoločenstve Pivnica na rok 2014 mali kopu plánov, ale Báčskopalanská obec im schválila iba prostriedky na bežné trovy. Vypracovali niekoľko projektov, ale prostriedky z obce nedostali, hovorí tajomníčka MS Pivnica Vlasta Šusterová-Červená.

Aká bola finančná situácia v roku 2013?

– Vlani sme od obce na bežné trovy dostali 400-tisíc dinárov. K tomu Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny prispela k rekonštrukcii Domu kultúry sumou 400-tisíc dinárov a rovnakú sumu poskytla aj Obec B. Palanka. Prostriedky z obce sme použili na tretiu fázu rekonštrukcie, čiže vykurovanie ustanovizne. Z finančnej podpory NRSNM sme vykonali rekonštrukciu kancelárií a zasadačky v DK. Obec nám k tomu poskytla ďalších 300-tisíc, ktoré sme použili na kopanie dedinských garádov. Prostredníctvom MS Pivnica Klub poľnohospodárov dostal 75-tisíc dinárov na rovnanie poľných ciest a k tomu boli angažovaní ešte dvaja hájnici v dôsledku zväčšeného počtu krádeží v auguste, septembri a októbri, čo tiež vyfinancovala obec.

Ktoré projekty ste pripravili na tento rok?

Vlasta Šusterová-Červená

Vlasta Šusterová-Červená

– Bol to projekt odvádzania atmosférických vôd, potom projekt cesty Pivnica – Silbaš a projekt kanalizácie v Pivnici. Žiaľ, ani jeden z týchto projektov nám v obci neschválili a nedostali sme potrebné finančné prostriedky. Nárokovali sme si aj na prostriedky na vypracované ideové projekty, ako rekonštrukcia Domu zdravia, siene kultúrneho domu, a to hlavne javiska a hľadiska. Tretí bol projekt výstavby dedinského trhu, čo je pre nás kapitálový projekt v hodnote 50 miliónov dinárov. Na porovnanie uvediem, že na Dom zdravia sme vyčíslili 2 milióny 105-tisíc a na rekonštrukciu Domu kultúry 4 milióny 624-tisíc dinárov. Tieto projekty sme plánovali realizovať od roku 2014 do roku 2016.

Čo ste v tomto roku dostali z obecného rozpočtu a na aké ciele?

– Na rok 2014 sme z Obce B. Palanka dostali iba prostriedky na bežné trovy, ktoré sú, žiaľ, ešte menšie ako tie vlaňajšie. Vcelku je to taká smutná situácia, keďže od roku 2008 v Pivnici nemáme ani miestne samozdanenie. Napriek tomu na zasadnutiach Rady MS Pivnica sme za prioritnú investíciu určili výmenu vodovodného potrubia, lebo kvalita vody už celý rad rokov nie je taká, aká by mala byť. Požiadavky v tomto zmysle sme zaslali aj do obce, aj do Verejného komunálneho podniku Komunalprojekt v Palanke, ktorý pred dvomi rokmi prebral starostlivosť o náš vodovod, ako aj do Direkcie pre výstavbu Obce Báčska Palanka. Žijeme v nádeji, že táto naša záležitosť raz príde na rad. Boli by sme radi, keby túto našu požiadavku aspoň zaradili do svojich plánov na budúci rok. Dúfame však, že sa niečo predsa pohne z mŕtveho bodu. Vodovod v Pivnici je vystavaný pred takými 40 rokmi a asi tridsať percent z celého dedinského vodovodného potrubia tvoria azbestové rúry.

Čo ukázali výsledky analýzy kvality vody z pivnického vodovodu?

– Pred takým mesiacom analýza ukázala, že sa voda nemôže používať na pitie. Teraz sa situácia zlepšila. Naši občania majú k dispozícii aj vodu z ekologickej studne v strede osady, odkiaľ sa väčšina aj zásobuje pitnou vodou. Okrem toho veľmi zlá situácia je aj s cestami. Dva roky nám obec neopravovala cesty, nehovoriac o asfaltovaní celých úsekov. V minulosti sa každý rok vyasfaltovalo aspoň tristo alebo päťsto metrov a teraz sa dva roky na tomto pláne nerobí absolútne nič.

 Katarína Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs