Cenný dar z Bardejova

1.feb 2013

Na základe kontaktov a sprostredkovania Michala Babiaka, docenta Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, predstavitelia miestnych matičných odborov zo slovenského mesta Bardejov a Nového Sadu v miestnostiach Starej fary v Novom Sade v piatok 25. januára t. r. symbolickým spôsobom nadviazali kontakty smerujúce k spolupráci a vzájomnej družbe.

Matičiarov a ich hostí slávnostne uvítali aj na fare, kde sa im prihovoril velebný pán Vladimír Obšust, farár novosadský

Posolstvo o spolupatričnosti slávnostne podpísali v mene hosťujúceho MOMS jeho tajomník Ľuboš Sudimák a v mene domáceho predseda MOMS Jaroslav Feldy. Pri tejto príležitosti si hostia a domáci vymenili aj cenné dary. Novosadským matičiarom sa dostala zásielka 150 kníh symbolizujúca významné jubileá – 150. výročie vzniku Matice slovenskej a 1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska. Teda za každý matičný rok po jedna kniha. Podpredsedníčka novosadských matičiarov Jarmila Struhárová v mene hostiteľov hosťom odovzdala matičné a spolkové knihy: Na krídlach jubileaMinulosť dneška I a II a dary z Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. O ochotníckej činnosti novosadských Slovákov okrem predsedu MOMS, ktorý zvlášť prízvukoval spoluprácu s Nadáciou M. R. Štefánika v Bratislave a s matičiarmi z Čerenčian – rodného mesta Dr. Miloša Krnu – hovorili aj Ján Slávik, organizátor kultúrnych aktivít v Slovenskom kultúrnom centre P. J. Šafárika, a matičiari Michal Hyža a Štefan Cicka.

Na pozvanie velebného pána Vladimíra Obšusta, farára novosadského, hostia navštívili aj miestnosti cirkevného zboru. Pán farár Obšust ich informoval o cirkevnom živote novosadských Slovákov a zvlášť zdôraznil spoluprácu trojlístka – cirkev, Matica, spolok. Na pamiatku im odovzdal  zvukové zápisy v podobe CD s nahrávkami cirkevno-spolkových spevokolov. Vzácna návšteva sa skončila družným posedením a pohostením.

jf       

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs