Čierne mračná nad Hlasom ľudu

25.feb 2021

Čierne mračná nad Hlasom ľudu

Urýchlený postup zvolania zasadnutia Správnej rady Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu neveštil nič dobrého. Obštrukcií bolo aj skôr, ale predsa prevládol zdravý rozum. Tentoraz sa to rútilo dolu vodou, a preto v snahe zastaviť neprajné úmysly a počiny jednotlivcov na Správnej rade NVU Hlas ľudu 23. 2. boli prítomní aj členovia kolektívu NVU Hlas ľudu. S cieľom, aby poukázali členom správnej rady na ich nesprávne kroky, ale najviac preto, aby zachránili 76-ročnú hlasľudovskú tradíciu.

Inštrukcie sú vítané v každej chvíli

Noviny písali odborné osoby, ktorých si vážili nielen v slovenskej verejnosti, ale aj vo veľkej Juhoslávii. Hlas ľudu bol inštitúcia, prezentoval slovenskú kvalitu a pracovať v Hlase ľudu bolo cťou. Aj byť členom správnej rady. Odrazu sa situácia obrátila naruby, teraz, žiaľ, hlasľudovský kolektív zastupujú členovia rady, ktorí nemajú blízko k novinárskemu chlebíku, dokonca Hlas ľudu pre nich bol neznámou

Stretli sa s jedným cieľom

Zasadnutie sa nieslo v neprimeranom ovzduší, keďže sa zamestnanci pokúšali vysvetliť nezasväteným členom, že nepotrebujú pomoc, ako to oni prezentovali, že im prišli pomôcť. K tomu členom správnej rady neboli v stanovenej 5-dňovej lehote doručené materiály na zasadnutie, dostali iba pozvanie. Členovia nereagovali na takéto upozornenia, ani že je zasadnutie neprávoplatné, čo sa im tiež pokúšali vysvetliť zamestnanci. Stretli sa s jediným cieľom, a to zmeniť z postu riaditeľky Annu Huďanovú, čo aj vykonali. Ako závažný dôvod uviedli, že pre neposlušnosť, nespoluprácu so správnou radou, k tomu, že sa sťažovala predsedníčke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuške Lakatošovej, a tiež uviedli celý rad nedopatrení, ale pozorným analyzovaním sa dá zistiť, že sa takmer totožné, ako keď pred dvomi rokmi siahli po zmene vtedajšieho riaditeľa. Pritom, čo je neprípustné, na zasadnutí ani predseda Správnej rady NVU Hlas ľudu Miloslav Chrťan, ale ani pokrajinský poslanec Pavel Surový sa nezmohli privítať predsedníčku Národnostnej rady Libušku Lakatošovú. K tomu Národnostná rada je zakladateľom NVU Hlas ľudu.

Zamestnanci sa pokúsili, aj keď márne

Hlas ľudu by mal byť opravdivým hlasom ľudu

Zasadnutie nesamostatne „viedol“ predseda správnej rady Chrťan a uviedol okrem iného, že on predsedníčku nezavolal na zasadnutie. Členovi správnej rady Hviezdoslavovi Čmelíkovi, ktorý, je pravda, že podal demisiu na člena, ale ju aj odvolal, nedal slovo, lebo podľa nich nie je člen správnej rady.
Zamestnanci sú si vedomí, že nepostavujú, ani neodvolávajú riaditeľa. Pokúsili sa poukázať na nedôslednosti a nepríjemnosti, ktoré zažívali donedávna, ako i na dobrú spoluprácu s doterajšou riaditeľkou, tiež porozumenie Národnostnej rady a predsedníčky, ale márne.
Odznelo tam veľa neprávd, okrem iného aj to, že sa Národnostná rada vmiešava do redakčnej politiky novín, čo nikdy ani nekonala, ani nemá v úmysle, aj keď ako zakladateľ NVU Hlas ľudu by aspoň mala vedieť, čo sa deje v ustanovizni. Hlas ľudu by mal byť opravdivým hlasom ľudu, nie propagačným materiálom jednotlivcov ani skupiny občanov.
Za nového úradujúceho riaditeľa si členovia správnej rady zvolili Michala Speváka ml. Znepokojuje skutočnosť, či sa v našej, nadovšetko kultúrnej ustanovizni, so 76-ročnou tradíciou riaditelia budú meniť, keď sa akože správnej rade, nedajbože, nejaký krok nebude páčiť, keďže sa to už stalo bežnou praxou.
Zamestnancov dorazilo počínanie jednotlivcov a nie tak dávno prežité manipulovanie. Môže prísť koniec dlhodobej tradícii vychádzania novín v slovenskom jazyku – o to sa obávame. Tým sa nastoľuje aj otázka zachovávania slovenskosti a samým tým aj identity slovenskej národnostnej menšiny, ktorá je lojálnou menšinou a spolunažíva nanajvýš ľudsky, nekonfliktne, tolerantne so všetkými príslušníkmi v našej krajine.
Čierne mračná sa nadniesli nad Hlasom ľudu – žijeme v očakávaní, že nás hlas nebude odznievať naprázdno, a nebude iba hádzaním hrachu na stenu, ale že sa aj nad Hlasom ľudu mračná roztiahnu. Predsa život našich predkov na priestranstvách nášho štátu svedčí o našich koreňoch a viac ako 270-ročnom živote na tejto černozemi. Naša spolupatričnosť a lojalita sa aj týmto potvrdzuje.

Foto: Juraj Pucovský

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs